Sist oppdatert: 31.05.2019 19:42

Sa ja til støtte til Valdres storhall AS

  ARNE HEIMESTØL
Valdres Storhall AS søkte 29. mars Sør-Aurdal kommune og Nord-Aurdal kommune om kommunal garanti for nytt låneopptak i Kommunalbanken på 3 millioner kroner og økonomisk støtte til rettstvist mot hovedentreprenør og noen underleverandører av Valdres storhall. Her ble det søkt om støtte på 1,5 millioner kroner.

Sør-Aurdal kommune eier 28,7 % av aksjene i denne storhallen. Låneopptaket er hovedsakelig konvertering av kortsiktig gjeld til langsiktig gjeld i Valdres
Storhall AS. I tillegg kr 500 000 for å styrke likviditeten i hallselskapet.

Valdres storhall AS mottok økonomisk støtte av blant andre Øystre Slidre kommune og Oppland fylke, men uten at de har aksjer i selskapet. Det har altså kommunene Sør-Aurdal og Nord-Aurdal.

Formannskapet vedtok følgende enstemmig :

1. Sør-Aurdal kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån kr 400.000, av totalt opplån på kr 1.200.000, som Valdres Storhall AS kan ta opp til sluttfinansiering på byggingen av Valdres Storhall AS.

2. Sør-Aurdal kommune garanterer i tillegg for inntil 10% av kommunens andel av hovedstolen på kr 400.000, dvs. kr 40.000, til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger i inntil to år etter at hovedstolen i sin helhet har forfalt til betaling.

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører senest etter 20 år med tillegg av 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3. betaling.

4. Garantien jf. pkt. 1 til 3 forutsetter godkjenning av fylkesmannen jf. § 5 i forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier. Jamfør Nord-Aurdals krav.

5. Sør-Aurdal kommune gir økonomisk støtte ved forskuttering av utgifter til rettstvist med kr 500.000. Beløpet utgiftsføres som forskuttering i investeringsregnskapet og finansieres ved bruk av disposisjonsfond med kr 500.000. Beløpet aktiveres som
langsiktig fordring på Valdres Storhall AS og skal tilbakebetales hvis selskapet får medhold og økonomisk oppgjør fra tvisten.