Sist oppdatert: 29.03.2019 15:51

Fekjær psykiatriske senter utvider

  ARNE HEIMESTØL

Senteret vil gi tilbud til flere pasienter. Det krever flere nytilsettinger. Nytt internatbygg er under oppføring og vil stå ferdig til 1. september.


Administrasjonsbygningen og noe av tunet

Fekjær psykiatriske senter er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten og består av døgnenhet, poliklinikk med ambulant team og Fekjærtunet overgangsboliger. Senteret gir behandling til voksen ungdom i aldersgruppen 18–35 år med alvorlige psykiatriske lidelser. Noen har i tillegg rusproblematikk.

Oppdragsgivere
Fekjær har avtale med Helse Sør Øst RHF (HSØ), og har i dag vel 40 ansatte – de fleste i hele stillinger.

 

I 2015 ble ordningen Fritt behandlingsvalg (FBV) innført i Norge. Fekjær ble godkjent for FBV i 2016. Aktører i forvaltningen av godkjenningsordningen FBV er Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Regionale helseforetak og Helfo.

 

Sju psykiatriske institusjoner innen spesialisthelsetjenesten i Norge er godkjent for behandling av pasienter etter fritt behandlingsvalg. Fekjær er én av disse. Denne ordningen er i tillegg til avtalen Fekjær har med HSØ.

 

Store behov
Fekjær har stor søkning av ungdom som trenger psykiatrisk behandling, sier  Elling Fekjær. – Ventelistene er lange.  – Vi ser det derfor nødvendig å ta mer i bruk FBV, da avtalen Fekjær har med HSØ, ikke klarer å ta unna den store innsøkingen av ungdom.
 

Grønt lys for utvidelser
26. mars ble det avholdt oppfølgingsbesøk med Helfo på Fekjær. Representanter fra godkjenningsordningen for FBV møtte her fag- og administrativ ledelse ved sentret.  Med bakgrunn i innrapportering fra Fekjær og hva Helfo opplevde under besøket, ble det gitt grønt lys for utvidelse av ordningen ved Fekjær. Forutsetningen er at  Fekjær rekrutterer og ansetter nok fagfolk, med riktig kompetanse, utover det sentret har i dag.

 

Assisterende institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken i samtale med representanter fra Helfo.


Tar utfordringen

Fekjær er en kompetansebedrift. Norske lover og forskrifter setter krav til spesifikke kvalifikasjoner til personell innen spesialisthelsetjenesten.
– Rekruttering av fagfolk er god ved senteret, og fag- og arbeidsmiljøet er stort og konstruktivt, sier Fekjær.


Kampen om rekruttering av spesialister i psykiatri og annet fagpersonell er hard. – Med Fekjær sitt gode fagmiljø, moderne personalboliger – også familieboliger – har vi stor tro på ansettelse av en god del nye medarbeidere fra høsten 2019, sier Elling Fekjær.
 

Nybygg

Fekjær har i lengre tid planlagt for utvidelse av tilbud senteret gir. Et større tilbygg i tre etasjer på ca. 400 m2 er kommet langt. Bygget har heis og gir sju romslige pasientrom og andre rom – alle med universell utforming. Bygget tas i bruk 1. september 2019.
 

– Øvrig bygningsmasse og anlegg er godt vedlikeholdt og utformet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. I sum fremstår bygg- og anleggsfasiliteter som varierte, moderne og romslige.

 


Nybygget ved Fekjær tar form