Sist oppdatert: 22.11.2019 18:13

Høyere promille, men lavere skatt

  ARNE HEIMESTØL

Stortinget strammer inn mulighetene kommuner har for å skrive ut eiendomsskatt. Det får betydelige konsekvenser for Sør-Aurdal kommune også.

Vi har spurt fagleder Elling Olav Weimodet om han kan foreklare hva endringene går ut på for 2020.

– Allerede i fjorårets økonomiplan ble det fra kommunens side varslet om at regjeringen hadde foreslått å innføre en obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendomsskattetakstene på 30 prosent for bolig- og fritidseiendom som skulle gjelde fra og med eiendomsskatteåret 2020.

Reduserte inntekter

– Det ble med daværende promillesats stipulert at dette kunne bety en inntektsreduksjon på ca. 3,5 mill kr for Sør-Aurdal kommune. Dette forslaget ble senere vedtatt i sluttfasen av fjorårets regjeringsforhandlinger.

Weimodet forteller at kommunene i lang tid har etterspurt klare signaler fra Finansdepartementet om hvordan dette skulle håndteres i praksis. Spesielt med tanke på at mange kommuner allerede har taksert eiendommene ut i fra en forsiktighetslinje, der takstverdien gjerne utgjør 70–80 % av reell omsetningsverdi.

– I Sør-Aurdal har vi tidligere foretatt en sammenligning av våre takstverdier opp mot reelle omsetningsverdier, og de viste da at våre takster i gjennomsnitt lå på ca. 74 % av omsetningsverdi for hytter/fritidsboliger og ca. 72 % av omsetningsverdi for boliger.

Først i starten av september 2019 kom Finansdepartementet med en tilbakemelding på hvordan dette var tenkt gjennomført.

Skjønnsmessig nedjustering

– Sør-Aurdal kommune har ikke benyttet noen fast reduksjonsfaktor, men foretatt en skjønnsmessig nedjustering som gir en reell reduksjon i markedsverdien på mellom 20 og 30 %, sier Weimodet.

Reduserte inntekter for kommunen

Hva betyr en reduksjon i det nåværende eiendomsskattegrunnlaget på 30 % eiendomsskatten for Sør-Aurdal kommune ?
 

– En reduksjon på 30 % av taksgrunnlaget medfører en reduksjon i eiendomsskatteinntektene til Sør-Aurdal kommune på 3,9 mill kr. Det er allerede vedtatt en økning på 0,25 promille fra eiendomsskatteåret 2019 til 2020. Dette vil med nytt takstgrunnlag utgjøre ca. 0,7 mill kr

I budsjett- og økonomiplanen som er lagt fram, foreslår rådmannen i samsvar med eiendomsskatteloven § 13 en ytterligere økning av promillesatsen med 0,75 promille opp til 4,25 promille for eiendomsskatteåret 2020.

Denne økningen med 0,75 promille vil medføre en inntektsøkning på 2,1 mill kr. Selv med en økning opp til totalt 4,25 promille, vil Sør-Aurdal kommune få redusert sine inntekter fra eiendomsskatt med 1,1 mill.

I tillegg er det forslag inne om at maksimal promillesats fra og med 2021 vil være på 4,0. – Om dette blir vedtatt, betyr det at SAK i fra og med eiendomsskatteåret 2021 må redusere inntekten fra eiendomsskatt med ytterligere 0,7 mill kr, sier Weimodet.

Mindre å betale

For hjemmelsinnehavere av eiendommer i kommunen vil det, selv med en samlet økning i promillesatsen på 1,0 promille, bli en reduksjon i innbetalt eiendomsskatt sammenlignet med 2019.

– Merkverdig og urettferdig

– Sør-Aurdal kommune, og flere andre kommuner, har gitt uttrykk for at det oppleves som «merkverdig og urettferdig» at man skal bli «straffet for å ha lagt seg på en forsiktighetslinje» i sin fastsettelse av takstene, og likevel må kutte med ytterligere 30 % i nåværende eiendomsskattegrunnlag. På denne måten tvinges kommuner til en reduksjon som går lengre enn det loven gir anvisning på, sier Weimodet.

Kommunenes Sentralforbund har på vegne av berørte kommuner argumentert for at man i tilfeller der man har brukt en forsiktighetslinje, og ikke en formell reduksjonsfaktor, må kunne justere takstene ned på en slik måte at de reelt ligger på 70 % av omsetningsverdien.

Svaret fra Finansdepartementet på dette spørsmålet var følgende:

Etter eigedomsskattelova § 8 A-2 første ledd jf. § 8 A-3 verdsettes eiendommer ved takst, og verdien settes til eiendommens omsetningsverdi.

Fra og med 2020 skal skattegrunnlaget for bolig- og fritidseiendom settes til denne verdien multiplisert med 0,7, jf. ny § 8 A-2 første ledd.

Det er ikke holdepunkter for å si at loven åpner for en slik type justering i takstene som det KS tar til orde for i henvendelsen.

Ny, generell taksering?

– Det er forøvrig sjekket ut at det ikke er lovmessig dekning for å foreta en ny, generell taksering på grunnlag av denne vedtatte reduksjon i eiendomsskattegrunnlaget.

– Det er også mulig å gå over fra bruk av takst til bruk av formuesgrunnlag selv om det er midt i en takseringsperiode. Hvorvidt formuesgrunnlag er en aktuell problemstilling for Sør-Aurdal kommune, som er en distriktskommune med stort innslag av hytter og våningshus, bør imidlertid vurderes grundig før en eventuell overgang. Slik administrasjonen ser det er ikke dette en aktuell problemstilling for kommunen, da mesteparten av våre eiendomsskatteobjekter er fritidsboliger og landbrukseiendommer som ikke omfattes av denne løsningen, sier Weimodet.

Fare for ny smell

– Eiendomsskatt fra kraftverk vil i 2020 ha en økning på ca. 0,4 mill kr sammenlignet med 2019. Nedtrapping over 7 år fra tidligere verk og bruk vil redusere inntekten med 32 000 hvert år til og med 2024, forteller Weimodet.

Kraftskatteutvalget kom høsten 2019 med sin innstilling på skattlegging av vannkraftverk. Dette er NOU 2019:16 og har høringsfrist den 1.1.2020.

– Dersom forslagene i kraftskatteutvalget sin innstilling skulle bli vedtatt, vil det få ytterligere store negative konsekvenser for inntektene til Sør-Aurdal kommune. Det er foreløpig beregnet et ytterligere inntektstap på 4,1 mill kr for kommunen dersom disse forslagene skulle få flertall. Dette vil i så fall gjelde fra og med eiendomsskatteåret 2021.