Sist oppdatert: 24.11.2019 17:13

Budsjett og fremtidsutsikter

  ØYSTEIN FOSSHOLT, FAU VED HEDALEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE
VEGARD VESTROM, HEDALEN BYGDEUTVALG

 

Rådmannen har lagt frem sitt budsjettforslag for 2020. Dette budsjettet inneholder bekymringsfulle visjoner om fremtidens Sør-Aurdal. Rådmannen skriver:

 

«Å utsette fremlagte kuttforslag vil medføre at det på et senere tidspunkt vil måtte gjennomføres enda tøffere omstillinger.»


Videre skriver han: «Vi vet at kommunen vil få flere eldre som vil ha krav på lovpålagte tjenester. Dette vil kreve at organisasjonen endrer seg i takt med behovene, kun på denne måten vil vi være rustet for fremtiden.»

 

Barneskolen i Begnadalen og ungdomsskolen i Hedalen foreslås lagt ned fra skoleåret 20/21. Rådmannen og administrasjonen går på tvers av kommunestyret sitt vedtak fra 2015, som ble bekreftet i kommunestyret juni 2019. Etter siste runde med diskusjoner om skolenedleggelse, er det valgt nytt kommunestyre, og rådmannen prøver seg atter en gang på å få sitt forslag gjennom.
 

I budsjettet har rådmannen lagt til grunn at all transport av elever skal betales av fylkeskommunen. Fra 01.01.2020 vil Oppland og Hedmark fylkeskommune bli slått sammen til Innlandet fylkeskommune.

 

Så vidt oss bekjent, er praksisen på betaling av skoleskyss ulik i de nåværende fylkeskommunene. I Oppland betaler fylkeskommunen, i Hedmark betaler kommunene.


Rådmannen og administrasjonen har ikke hensyntatt hva skoleskyssen vil koste dersom kommunen må betale regningen. Dersom dette blir tilfellet, er innsparingen på å legge ned ungdomstrinnet i Hedalen ikke de 1,6 millionene han har lagt til grunn. Det er grunn til å tro at det nettopp blir kommunene som må betale denne regningen, og derfor mener vi at kostnaden ved dette er sentral informasjon i beslutningsprosessen.
 

I høst fikk vi som foreldre til barn i skolen tilsendt fra Kommunerevisjonen en spørreundersøkelse om kvalitet i skolen. Resultatene foreligger ikke enda. De har hvert fall ikke blitt offentliggjort. Rådmannen har ikke tid til å vente på resultatet for å vurdere om kvaliteten tilsier at større enheter vil bedre kvaliteten.
 

Tirsdag 19. november var det næringslivsmøte på Solheim Trevare AS. Her møtte ca. 25 personer fra hele kommunen. Personer fra næringslivet og kommunestyremedlemmer i skjønn forening. Rådmannen, -daglig leder for den største arbeidsgiveren i kommunen, var dessverre ikke å se.

Det var interessante innlegg om drift av Solheim Trevare AS, oppbygging av nettsider og innhold i sosiale medier, fra lokale tilbydere av slike tjenester.

Det var visning av FG Bygg AS sitt nye leilighetsbygg i Bagn, og ikke minst gode diskusjoner over en kopp kaffe med kringle fra Bakeriet i Bagn.
 

De fremmøtte fikk også orientering om kommunens prosjekt «Aktiv bosetting», også kalt Bolystprosjektet. Dette prosjektet skal forhåpentligvis gjøre sitt til at flere vil bosette seg i hele kommunen, og at det blir «lys i alle glas». Vi fikk høre at kommunen og fylkeskommunen hver skal gå inn med like mye penger i prosjektet, som skal fordeles over en treårsperiode. 
 

For at prosjektet skal ha tilstrekkelig finansiering til å ansatte en person, vil interimsstyret foreslå at næringslivet i kommunen inviteres til å gå inn med kr 1000 pr årsverk pr år i nevnte treårsperiode.  Vi tviler på at givergleden blir særlig stor, når det før prosjektet settes i gang, legges opp til at tilgangen på arbeidskraft blir amputert som følge av at skoletilbudet blir betydelig redusert.

Bolystprosjektet kan risikere å bli lagt dødt allerede etter budsjettvedtaket i desember 2019, dvs. før prosjektet har startet opp.
 

Den negative spiralen som administrasjonen mener kommunen er i, kan fort bli enda verre dersom det gjøres endringer i skolestrukturen. Mange vil flytte ut av kommunen, få vil flytte til, og den demografiske skjevheten vil bli enda verre.  
 

Forutsetningen for å opprettholde bosettingen er forutsigbarhet. Vi kan ikke leve med den stadige trusselen som har eksistert i de siste 10 åra.
 

Trivsel, arbeidstilbud, botilbud, barnehage og fullverdig grunnskole er nødvendige elementer som må være tilstede for å bidra til hva alle ønsker, nemlig å opprettholde bosettingen.
 

Vårt råd til kommunestyret er å stå fast på tidligere vedtak om skolestruktur. Forsøk heller å øke inntektene enn å kutte i de lovpålagte tjenestene. Få noe ut av bolystprosjektet, få barnefamilier og andre til å bosette seg over hele kommunen. Dette vil øke de statlige overføringene og øke skatteinngangen. Ha løpende opptak i barnehagene. Legg til rette for næringstomter og boligtomter over hele kommunen.
 

I valgkampen var skolestruktur noe som naturlig nok opptok oss. Det er viktig for å ha et fullverdig skoletilbud i nærheten av der vi bor. Nå gjenstår det å se om de folkevalgte står ved sitt ord, og står på tidligere vedtak.
 

Bruk energien til å fylle bolystprosjektet med innhold, dvs. å sørge for utvikling, ikke avvikling,- slik budsjettet legger opp til.

 

Vegard Vestrom
Hedalen Bygdeutvalg
  Øystein Fossholt
FAU Hedalen barne- og ungdomsskole