Sist oppdatert: 25.11.2019 13:56

Kommunebudsjettet for 2020

MAGNE RUUD

På kommunens hjemmeside finner vi følgende opplysning om budsjett og økonomiplan:

Sør-Aurdal kommune har tatt i bruk nytt digitalt verktøy for utarbeidelse og presentasjon av økonomiplan og årsbudsjett. Det nye systemet benyttes i år for første gang. Det vises til vedlagte dokument i elektronisk format under denne lenken.

Budsjettpresentasjonen er digitalisert, og det kan være bra, dersom vi på en enkel måte får tilstrekkelig informasjon. Budsjettene skal gi informasjon om kostnader og inntekter på:

  • sumnivå

  • tjenestenivå

  • avdelingsnivå, (tjenestested), brutt ned på:

    • artsnivå og

    • kontonivå

Sammenstillingene av fjorårets regnskap, årets budsjett og forslag til neste års budsjett gir leseren en god oppfatning om trender.

For 2018 (Sak 061/17) foreligger det på heimesida en link til pdf-utskrifter av både driftsbudsjett og økonomiplan. Dette var en videreføring av tidligere tiders fotokopier av budsjettene, og var for så vidt greit å lese, selv om det ble mye skrolling fram og tilbake.
For 2019 (Sak 061/18) foreligger det av en eller annen grunn ingen ting.

Årets digitale versjon er i forhold til 2019 et framskritt. Vi får i år en masse informasjon i verbal form om tilstand og utsikter.

Med tallmaterialet er det verre.

Noe er selvforklarende ved menyvalg, selv om det er mye overlappende tallinnformasjon.
Så vidt jeg kan se, kommer jeg ikke lenger ned i materien enn sumnivået på hvert tjenesteområde.

Vi får eksempelvis vite at totalbudsjettet for HBU er kr 8 852 000. Hva denne summen inneholder, finner ikke jeg ut av.

Hva er lønn, hva er sosiale kostnader, hva er vikarutgifter, hva er kursutgifter? Hvor mye er det budsjettert til nye læreverk, nå når ny læringsreform er på beddingen? Hvilket kostnadsforbruk er det pr kostnadsart pr. elev, eller pr skole.

Institusjon og hjemmetjenesten vil koste kr 44 334 000. Hva denne summen inneholder, finner ikke jeg ut av. Hva koster hjemmetjenesten på kontonivå? Hva koster Sør-Aurdalsheimen på kontonivå, artsnivå og sumnivå? Hva er lønn, hva er overtid, hva er sum av lønnsavsnittet, hva er medisiner, hva er forbruksmateriell? Hvordan utvikler lønnskostnadene seg over tid? Hva er kostnadene pr liggedøgn på sjukeheimen? Hvordan utvikler disse kostnadene seg?

Noen tabeller er så brede at de ikke kan vises på en normal 17’’ skjerm, og noen er så lange at jeg har mistet kolonneoverskriften ved å bla nedover. Var det et årstall som sto øverst, eller var det Vestre Slidre som sammenligningsgrunnlag?

Er det tenkt på kravene som nå innføres om universell utforming, slik at materialet kan leses på forskjellige typer skjermer, alt fra mobiltelefoner til 65’’ flatskjermer?

Det viktigste er likevel at beslutningstakerne, dvs. formannskaps- og kommunestyremedlemmene har tilstrekkelig informasjon når de skal vedta årets viktigste sak.

Rådmannen bekrefter at det er tatt i bruk rammebudsjettering. Detaljbudsjettene foreligger, men bare til administrativt bruk.

«Det er kommunestyrets jobb å fastsette rammene for tjenesteområdene, og så skal administrasjonen disponere fritt innenfor rammene.»

Vi får m.a.o. ikke vite hva som ligger innenfor rammebevilgningen, og hvordan den skal nyttes.

Administrativt sett er det sikkert greit å disponere potter uten at noen har innsyn, eller gjør innsigelser, men særlig demokratisk er det ikke!

Politikerne mister ved dette muligheten til å utøve politikk, det vil si å ta bevisste valg, store som små, og ombudsrollen blir betydelig innskrenket. Er det slik man vil gå inn i framtida?

Lokalpolitikerne har hatt vesentlig innvirkning når det gjelder å ta avgjørelse i saker ut fra bedømmelse av hva, hvordan, hvor og hvorfor. Den muligheten kan snart være tapt.

Som tilhenger av lokaldemokratiet er jeg motstander av at politikerne overlater til administrasjonen å styre og drifte ut fra en generell rammebevilgning på tjeneste og avdelingsnivå! Det er her politikerne skal stå til rette ovenfor velgerne med hensyn til prioriteringer og valg.

Som et apropos, hvordan skal formannskaps- og kommunestyremedlemmene forholde seg til følgende, og er det et godt beslutningsgrunnlag?Inkurie, ja vel, men kan det være at hele den nye måten å tenke på, ved å la det meste bli administrativt avgjort, blir en lokalpolitisk inkurie?