Sist oppdatert: 04.11.2019 19:16

Skolene i Sør-Aurdal under lupen

  ARNE HEIMESTØL
4. september 2019 vedtok kontrollutvalget i Sør-Aurdal kommune å bestille en forvaltningsrevisjonsrapport fra Kommunerevisjon IKS. Temaet er skolekvalitet.

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere driften av skolene i Sør-Aurdal ut fra ulike perspektiver (dvs. brukere, ansatte og kommunen som organisasjon).

Følgende problemstillinger ble definert i kontrollutvalgsmøtet:

1.

Basert på dagens befolkning og befolkningsprognoser, hvilke kapasitet har kommunen behov for i skolesektoren de kommende 20 årene?

2. Kan driften av skolene forbedres med tanke på bl.a.
  • elevenes trivsel og læringsutbytte

  • ansattes trivsel og kompetanse, herunder rekruttering

  • ressursbruk

3. Har kommunen rutiner som sikrer at
  • barn/elever med spesielle behov blir fanget opp og gitt et hensiktsmessig tilbud (tidlig innsats)

  • elever som ikke har tilfredsstillende læringsutbytte – ut fra eget potensiale og spesielt hva gjelder basisferdigheter – blir oppdaget tidlig og gitt et hensiktsmessig tilbud

  • omfanget av spesialundervisning er på nivå med sammenlignbare kommuner

Kontrollutvalget skal etter planen få rapporten i desember 2019.  En antar at prosjektet vil kunne gjennomføres for 175 000 kr.

Kommunerevisjonen opplyser at rapporten vil være offentlig. – Det kan være at deler av svarene i spørreundersøkelsen som, bl.a. av personvernhensyn, ikke vil fremgå av rapporten, men det er noe vi vurderer, sier forvaltningsrevisor Dagny Thon Hovrud.