Sist oppdatert: 02.09.2019 17:26

Svar til Eva Oldren

  TRINE ADDE HANSEBAKKE, SØR-AURDAL ARBEIDERPARTI

Eva Oldren har stilt tre spørsmål til partiene/listene i Sør-Aurdal. Her kommer svarene fra Arbeiderpartiet.

BOLYSTPROSJEKTET
Hvilke konkrete planer har partiene for å skaffe flere innflyttere til Sør-Aurdal?
Er det planer om større prosjekter som på sikt vil medføre befolkningsvekst?(Jeg tenker på E16 som en av hovedfartsårene til Vestlandet, sommer og vinter, det burde kommunen benytte seg av!) Bø i Telemark har klart det, med sommarland i Bø, hunderfossen, tusenfryd, bjørneparken, namskogan familiepark.

Vi har nok av kultur og flott natur i Sør-Aurdal, men det er dessverre ikke slik at det appellerer til alle i dagens samfunn. Hvorfor er det ikke mulig med boplikt i sør-aurdal? Hva kommer partiene til å gjøre for å unngå at hus/ gårdsbruk står tomme i fremtiden?

Svar: Vi har også et sterkt ønske om flere innbyggere i den flotte kommunen vår. Det ble oppnevnt en prosjektgruppe som har ansvaret for oppstarten av prosjektet aktiv bosetting i sak KS- 065/18 18.12.2018. viser her til Vedtak som ble fattet:


1. På grunn av utfordringer knyttet til ekstern finansiering prioriteres følgende hovedfokusområder i forbindelse med «Aktiv bosetting»:
 
a. Rekruttere kompetent arbeidskraft til offentlige og private virksomheter Sør-Aurdal gjennom et samarbeid mellom kommunen og næringslivet.
 
b. Styrking av kommunens kompetanse og kapasitet innen arealplanlegging tas med i vurderingen knyttet til arbeidet med «Bærekraftig utvikling av kommunen» jfr sak 057/18 i kommunestyret 01.11.18.

2. Utarbeide en kommunikasjonsstrategi der særlig Sør-Aurdal kommunes internettsider og aktivitet på Facebook får en mer sentral rolle.

3. Øve påtrykk for fortsatt rask fiberutbygging i Sør-Aurdal.

4. Ferdigstille kommunedelplan for Bagn som gir grunnlag for å utarbeide reguleringsplaner for nærings- og boligtomter i og nær Bagn sentrum.
Det ble oppnevnt en prosjektgruppe med to politikere, to fra næringslivet og en fra kommuneadministrasjon. Det er flere tillegg som kan leses i saken.

Vi søkte 13.06. fylkesmann om prosjektmidler og har fått svar i sak 19/7749 – tilsagn om utrednings- og tilretteleggingsmidler - Aktiv bosetting – Sør-Aurdal kommune.  Det blir spennende å se hva dette kan bringe.

Du er inne på dette med E 16. Den blir riktig bra når vi får åpnet den siste parsellen med tunellen Bagn–Klosbøle nå i høst. Dette er en sak politikerne har jobbet hardt med tverrpolitisk i mange år for å få til det vi har gleden av å benytte oss av i nær fremtid. De forskjellige dyre- og fornøyelsesparker du viser til er vel private næringer? Noe lignende kunne og vært spennende i vår region. Det ville vært innovativt om noen tør å satse.

Det har vært vanskelig med å skaffe seg hus i Sør-Aurdal, da mange av de husene som har stått tomme blir ofte brukt til feriesteder. Det har i det siste blitt lagt ut mange hus for salg, det åpner muligheten for nye familier til å komme til vår fine kommune og bosette seg. Det er bo og driveplikt på ervervet bebygd eiendom på mer enn 25 dekar dyrket mark og 35 dekar produktiv skog.

NETTLEIE
Hva kan dere gjøre for å få ned prisene på den skyhøye og urettferdige nettleien på strøm? Kan dere klare å fjerne den variable delen på nettleien slik at vi slipper å «betale» strømmen 2 ganger? Eller i det minste redusere den? Når begnadølene har kommentarer som at: «det er jo ikke så mye annet å bruke penger på i dalen her» da er det noe som er feil.

Svar: Nettleie er det Sør-Aurdal Energi som har ansvar for. Dette er ikke underlagt kommunen. Jeg kjenner til at SAE har gjort et stort løft og er opptatt av å oppdatere og vedlikeholde nettet sitt. Det fordrer store investeringer. Vi er en langstrakt kommune og svært spredt bebyggelse, nettopp for at hver enkelt skal få bo der de ønsker. Dette blir og da kostbart å oppgradere og vedlikeholde. Vi er i stadig utvikling og klarer oss ikke uten deres tjenester. Det er kostbart og vi håper at nettleie skal bli rimeligere når de er ferdige med å investere.

SKOLE
Hva tenker partiene om å beholde Skoletilbudet som det er i Begnadalen og i Hedalen?
Uten skoler så forsvinner bolysten også!

Svar: Vi i AP står ved det vedtaket som ble vedtatt i 2015. Vi ønsker å opprettholde tilbudet i de eksisterende skolekretser.

En ting er den økonomiske biten i det, men hva vil det koste med: - 2 språkformer bokmål og nynorsk? - Hvordan blir regnestykket med skyssutgifter? Vi vet det er fylket som har den største delprosenten i dag, men vil det vedvare?

- Hvor mye tid vil en skoleelev bruke på bussen? - Hva er god skole for eleven? Kan det måles?

Vi ønsker forutsigbarhet for elever, foreldre og de ansatte ved skolen. En god, trygg og et godt læringssted for våre innbyggere i staten av livet. Som får en god plattform å stå på for å stå trykt videre. - Vi bør ha skole i og med at vi har hjørnestensbedriften Begna Bruk. Sett i sammenheng med næringsutvikling og tomter på Begna industriområde så er det og en tankevekker å legge ned skole.

Det som uroer oss, er at administrasjon stadig tar opp spørsmål om skolestruktur, og dette skaper bekymring hos de som blir berørt, særlig grad i Begnadalen og Hedalen.

Mange har gitt signaler om at de flytter ut av kommunen på grunn av dette, og noen har gjort det allerede. Det blir derfor vanskelig å kunne skape positivitet med sikte på å få flere til å bosette seg i kommunen.

Derfor er vår anmodning til administrasjonen, i samarbeid med politikere, å se heller muligheter med å opprettholde barneskolen, ha litt i is i magen og la spøkelse om nedlegging stilnes.