Sist oppdatert: 11.01.2020 10:05

Sykefravær koster

  ARNE HEIMESTØL

13. desember skrev Hedalen.no at sykefraværet  i Sør-Aurdal kommune til da i 2019 var på 7,7 %. Det egenmeldte fraværet var på 0,9 %, og det legemeldte på 6,8 %. Sykefraværet blant kvinner var på 8,7 % og blant menn 4 %.

Statistisk sentralbyrå opplyser at sesong- og influensajustert sykefravær (egen- og legemeldt) i 3. kvartal 2019 for lønnstakere i Norge i alderen 16–69 år var på 5,9 %.

Kostnader ved sykefravær

Kommunenes sentralforbund har en modell som beregner kostnader ved sykefravær.

Vi har utfordret fagleder personal, Bjørg Dokken, til å gi et mer utfyllende svar på spørsmålet vi stilte om hvilken betydning redusert sykefravær vil ha for kommunen.

Her er svaret Dokken har gitt:

Dersom vi i denne beregningsmodellen tar utgangspunkt i samlet sykefravær i 2018 – 8,1 %, og reduserer det med 1 % (f.eks. minus 0,2 % innenfor arbeidsgiverperioden og minus 0,8 % utenfor arbeidsgiverperioden), gir modellen en redusert kostnad for kommunen på kr 400 000,-.

MEN: Som det går fram av forklaringen til beregningsmodellen, er ikke dette en kostnad som vil gå fram av kommunens regnskap. Det er i stedet en beregning av den samfunnsøkonomiske kostnaden knyttet til tap av planlagte og betalte dagsverk.

Mer om sykefravær på KS sine sider

Sykefravær har sine kostnader. Se oppslaget Sykefravær koster!

Se også artikkelen Målrettet innsats gir lavere sykefravær. Vi siterer:

Arbeidsplasser med ledere som er gode på individuell støtte, å skape mestringsfølelse blant de ansatte og er flinke til å vise retning, har lavere sykefravær enn steder der disse tingene ikke er på plass. Klimaet i virksomheter med lavt fravær er i større grad preget av åpenhet, samhold og kollegastøtte enn i virksomheter med høyt sykefravær.

Ledere i virksomheter med lavt fravær har tro på at de kan påvirke sykefraværet, og de synes å håndtere sine dilemmaer på en annen måte enn ledere i virksomheter med høyt fravær. De ansatte beskriver disse lederne som mer tilstedeværende, delegerende og proaktive.

– Funnene viser at kommunene er tjent med å få stadig ny kunnskap om hva som forårsaker fravær og hva som fremmer nærvær, sier Anne-Cathrine Hjertaas, avdelingsdirektør i KS.