Sist oppdatert: 15.01.2020 17:25

Usikker framtid for Kommunerevisjon IKS

  ARNE HEIMESTØL

Fem av sju ansatte i Kommunerevisjon IKS har sagt opp stillingene sine. Ordfører Hougsrud mener en må se på alternative løsninger for revisjon.

– Det viktigste på kort sikt er å sørge for at vi får revidert årsregnskapene til kommunene og de interkommunale selskapene på en skikkelig måte. Det vil være veldig tungt for kommunene å starte arbeidet med nytt budsjett før fjorårets regnskap er ferdig, sier nyvalgt leder for selskapets representantskap Odd Erik Holden til Kommunal Rapport.

Holden legger til  at selskapets kapasitet nå brukes på regnskapsrevisjon, og at de nå ikke kan påta seg forvaltningsrevisjoner.

Regnskapsrevisjon i Sør-Aurdal

Vi har spurt ordfører Marit Hougsrud (Sp) om hvilke konsekvenser situasjonen i Kommunerevisjon IKS kan få for Sør-Aurdal kommune.

– På kort sikt er det viktigste for oss at vi får revidert vårt regnskap. Jeg har vært i kontakt med leder i kontrollutvalget i vår kommune, med medlemmer i styret i Kommunerevisjon IKS og med leder av representant-skapet, for å følge saken litt tett på. Slik det ser ut nå, ligger vi ganske godt an til at dette skal gå i orden, sier Hougsrud.

– Den verste konsekvens for oss vil jo være om vi kommer i den situasjonen at vi må kjøpe denne tjenesten av andre firmaer, og at det da kan komme til å koste oss dyrt.

Ordføreren minner om at det er kontrollutvalget som har ansvar for at kommunen sitt årsregnskap blir revidert på en forsvarlig måte.

– Kontrollutvalget er godt orientert om saken, og de har sendt et brev til kommunerevisjonen for å få oppdateringer på hvordan dette er tenkt løst på kort sikt.

– Stor utfordring

– Hva mener du bør skje med selskapet?

– På lang sikt er det satt ned en gruppe som skal se på hvordan vi organiserer revisjon i Valdres og Hallingdal framover. Så da må vi avvente hva denne gruppa kommer fram til.

Hougsrud mener at Kommunerevisjon IKS har en stor utfordring foran seg, og dersom vi skal beholde dagens organisering, vil det si at vi egentlig må bygge opp et helt nytt selskap, noe som vil være både tidkrevende og ressurskrevende. Derfor mener jeg at den nedsatte gruppa også må se på andre løsninger for revisjon, for eksempel samarbeid med andre revisjonsselskaper.