Sist oppdatert: 26.01.2020 11:00

Hva skal skje i og med skolene våre?

  ARNE HEIMESTØL

Torsdag 23.1. behandlet kommunestyret i Sør-Aurdal forvaltnings-revisjonsrapporten Skole i Sør-Aurdal kommune. Det er et åpent spørsmål om vi kan få en ny debatt om skolestruktur.

Her er vedtaket:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport med tema Oppvekst i Sør-Aurdal kommune; skole til orientering. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende av revisors konklusjoner:

 • Videreføre det planmessige og gode arbeidet for å sikre et godt skolemiljø
   
 • Utarbeide felles plan for grunnskolen i Sør-Aurdal kommune som kan bedre ressursutnyttelsen, fremme læring og utvikling, bedre internkontrollen, mellom annet:

  - Kompetanseutvikling for de ansatte, spesielt på IKT og alternative undervisningsformer

  - Planmessig samarbeid mellom skoler

  - Lik tilgang og bruk av læremidler, IKT-utstyr mv.
   
 • Tydelige og kommuniserte administrative rutiner, herunder Forvaltning, drift og vedlikeholds-planer
   
 • Videreutvikle kartleggingsrutinene og undervisningspraksisen, slik at flere får et tilbud innenfor ordinær undervisning.
   
 • Vurdere praktiske tiltak for å rekruttere kompetanse til grunnskolen i Sør-Aurdal kommune

Administrasjonen legger fram hvilke tiltak som er iverksatt eller planlagt iverksatt i juni 2020.

Skolestruktur

Skolestruktur er tema i revisjonsrapporten. Dagny Thon Hovrud skriver følgende om dette temaet i sammendraget av rapporten:

Dersom Sør-Aurdal kommune ønsker å redusere ressursbruken i skolen på sikt, er det vanskelig å komme utenom skolestrukturen.

I kommunestyret understreket Thon Hovrud at skolestruktur er et politisk spørsmål.

Rådmannen foreslo høsten 2019 at ungdomstrinnet i Hedalen skulle overføres til SAUS, og at Begnadalen skole skulle legges ned fra høsten 2020.

Kommunestyret fredet ungdomstrinnet i Hedalen, men vedtok at det skal settes i gang en prosess der det tas sikte på å legge ned Begnadalen skole fra og med høsten 2021. Saken skal behandles på nytt i kommunestyret.

Viktig punkt i budsjettvedtaket

I kommunestyret sist torsdag kom det fram at Sør-Aurdal kommune må sparte inn minst 10,5 millioner kroner i kommende fireårsperiode. Dette blir tema i kommunestyrets møte i juni. Spørsmålet blir da hvordan rådmannen har tolket kommunestyrets punkt 9 i budsjettvedtaket i desember 2019:

For å imøtekomme de økonomiske utfordringene i økonomiplanen ber vi om at administrasjonen legger fram en tiltaksliste med tydelig oversikt over konsekvenser. Alle områder og tjenester skal gjennomgås uavhengig av tidligere vedtak.

Vil kommunestyrets skolevedtak fra budsjettmøtet 2019 stå ved lag, eller kan vi vente oss en ny runde med strukturdebatt i juni 2020?

At spørsmålet kan være relevant, understrekes av Svein Erik Vold (Sp) sin uttalelse om Begnadalen skole i kommunestyret torsdag. – Hadde jeg hatt barn i Begnadalen skole, ville jeg ha søkt dem til Bagn.

Dette fikk Inger Lise Damslora (Ap) til å komme med følgende kommentar:
– Hvor har du det fra at det er dårlig undervisning ved Begnadalen skole?