Sist oppdatert: 08.01.2020 05:05

Kommunerevisjon IKS i hardt vær

  ARNE HEIMESTØL

Kommunerevisjon IKS er eid av de 10 kommunene i Valdres og Hallingdal, og utfører lovpålagt regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll på oppdrag fra kommunenes kontrollutvalg. Nå har fem av sju ansatte sagt opp stillingene sine.

Tirsdag var det representantskapsmøte i selskapet. Her ble følgende enstemmig vedtatt:

 1. Representantskapet anerkjenner at Kommunerevisjon IKS har utfordringer etter fem oppsigelser i 2. halvår 2019. Daglig leder og styret tar ansvar for at revisjonsoppgaver for 2019 blir gjennomført. 
   

 2. Det blir satt ned en arbeidsgruppe som skal forberede en sak til neste representantskap, for å komme fram til en langsiktig løsning for revisjonstjenester i Hallingdal og Valdres. Representantskapet er opptatt av at en fremdeles har kompetanse og fagstillinger innen revisjon lokalt i våre dalfører. 
   

 3. Til arbeidsgruppa utnevnes representantskapsleder Odd Erik Holden, representantskapsmedlem Bård Heio, styreleder Espen Karlsen, styrenestleder Inger Lise Damslora, samt daglig leder Didrik Hjort som sekretær. 
   

 4. Arbeidsgruppa gis følgende mandat: Gruppa skal vurdere hva som er nødvendig på lengre sikt for å sikre eksisterende selskap og eventuelt hva som vil være tjenlige revisjonsløsninger for Hallingdal- og Valdres-kommunene. 
   

 5. Arbeidsgruppa leverer sin innstilling til representantskapets møte i mai 2020.

Revisjonsoppdrag i Sør-Aurdal

 

Det var Kommunerevisjon IKS som nylig ferdigstilte skolerapporten som Kontrollutvalget i Sør-Aurdal behandlet i sitt møte 16.12.2019.


Samme selskap hadde også ansvar for rapporten om legetjenesten som ble behandlet av kommunestyret i 2014.