Sist oppdatert: 16.04.2020 17:39

Godt nytt om kommuneøkonomi

  ARNE HEIMESTØL

Regnskapet for for Sør-Aurdal kommune for 2019 viser et netto driftsresultat på kr 9 244 795,- og et mindreforbruk på kr 5 761 886,-.

Kontrollutvalget behandlet årsmelding og årsregnskap for 2019 i sitt møte tirsdag 14. april og anbefaler at dokumentene godkjennes.

Noen nøkkeltall

Merforbruk lønn 3,5 mill kr
Merforbruk pensjon og arbeidsgiveravgift 3,1 mill kr
Merforbruk kjøp av varer og tjenester 3,5 mill kr
Merinntekt på salg 3,3 mill kr
Merinntekt på sykepenger, momskompensasjon, refusjon fra stat, kommuner og fylkeskommuner 15,3 mill kr
Merinntekter på netto finans 1,0 mill kr
Mindreutgifter på renter og avdrag 3,1 mill kr
Mer i overføringsinntekter 3,7 mill kr
Høyere avsetning til bundne fond 2,7 mill kr