Sist oppdatert: 20.04.2020 17:41

Mindreforbruk på oppvekst og kultur

  ARNE HEIMESTØL

Tirsdag 21.4. skal formannskapet ha nettmøte kl. 16.00. Årsmelding for 2019 er lagt fram.

Regnskapet for for Sør-Aurdal kommune for 2019 viser et netto driftsresultat på hele kr 9 244 795,- og et mindreforbruk på kr
5 761 886,-.

For sektoren oppvekst og kultur, som har et mindreforbruk på 1 362 000 kr, leser vi på side 29 i årsmeldingen følgende:

En stor del av mindreforbruket i Oppvekst og kultur skyldes at det ikke har blitt satt inn vikar ved sykefravær, og i de tilfellene det blir satt inn vikar har vikaren en vesentlig lavere årslønn.

Det er svært utfordrende å få tak i vikarer med relevant utdanning både i barnehage og i skole. For skole blir løsningen da å slå sammen klasser eller at lærere går inn og tar ekstra undervisningstimer.

Det utbetales da ikke ekstra lønn, men timene avspaseres. I barnehage blir også grupper slått sammen, og det settes ikke alltid inn vikar.

Vi er nødt til å ha egnede vikarer med relevant kompetanse inn i barnehage og skole. Vi bør også vurdere bruken av grunnsatsen
for gjesteelever. Denne ligger inne som en inntekt på 400 000 uten at utgiftssiden blir økt tilsvarende.