Sist oppdatert: 02.04.2020 18:13

Orientering om koronasitusjonen i Sør-Aurdal

  Kommunestyremøtet torsdag 2.4. ble gjennomført som nettmøte i Teams. Her er orienteringen kommunalsjef for helse og omsorg, Laila Nereng, ga i starten av møtet.


Kommunalsjef Laila Nereng på Teams

Det er nå snart en måned siden vi satte krisestab og verden vår gikk fra normal drift til kun å håndtere utfordringer tilknyttet covid 19.

Det har vært noen ekstremt krevende uker med å rigge tjenestene på nytt, flåtestyre personell og koordinere både ansatte og tjenester, samt sikre god informasjon ut til kommunens innbyggere.

Det har vært lagt ned en enorm innsats fra ansatte og lederen for å klare å sikre god og forsvarlig drift. Vi fikk en brakstart med 70 personer som ble satt i karantene, dette påvirket helsesektoren hardt, og ansatte fra planavdelingen og oppvekst har stilt opp for at vi skal kunne klare å gi de tjenestene vi skal. Ca. 50 personer har gjennomført korona-test. Det er ikke påvist smitte i kommunen vår.

En del tjenester har måttet bli stoppet / redusert – det er bl.a. støttekontakt, fysioterapi, hjemmehjelp m.m.

Der er sendt ut informasjonsskriv til dem som mottar tjenester om hvorfor vi har gjort dette. Vi har tatt en vurdering på å opprettholde de mest kritiske tjenestene og ved det og begrense smitte.

Det har vært en krevende jobb å få fatt i tilstrekkelig med smittevernutstyr, men vi har nå tro på at vi har fått tak i tilstrekkelig med utstyr til å håndtere det som skal komme. Utstyr rapporterer vi på til fylkesmannen to ganger i uken.

Sykehjemmet, Hedalen bo- og servicesenter og Solbraut har hatt strenge føringer / vært stengt av i forhold til å forebygge smitte for dem som er i risikosonen.

Her har kommunelegen lagt tydelige føringer som vi forholder oss til. Litt føre var-prinsippet, så vi har strenge regler for å komme inn på husene.

For å kompensere så var vi som første kommune i Valdres tidlig ute med IPAD-er for å sikre at de som bor på de overnevnte plasser, skal ha mulighet til å kommunisere med sine pårørende (lyd og bilde) og opprettholde livskvaliteten det medfører.

Legekontoret og legene har stilt opp og deltar i kriseledelsen og de beslutninger som tas, vi tester når det er behov. Der er en person fra helse dedikert til oppgaven med bistand fra legekontoret. Slik det har vært nå, har vi testet tre dager i uken. Det er og nært samarbeid mellom kommunelegene i Valdres.

Vi har omdisponert mange personer fra oppvekst og helse til andre avdelinger som har tjenester 24/7. Folk har utvist stor dugnadsånd, innsatsvilje og er villige til å kaste seg rundt og bistå der det er størst behov.

Vi har og rigget / laget en plan for å kunne omgjøre/isolere en avdeling på sykehjemmet til en smitteavdeling, samt iverksatt innkjøp som sikrer at dette kan åpnes på noen timers varsel Det er og laget en turnus (som kan tas i bruk) for å sikre lagbemanning. Denne avdelingen vil da kunne håndtere inntil 10 plasser.

Alle ansatte har og tatt e-læringskurs i hva corona er og hvordan forhindre smitte og sikre at det håndteres når vi får smittede.

Det er og laget en kontinuitetsplan som skal sikre bemanning ved kritisk høyt fravær.

Det er laget en prognosemodell fra Folkehelseinstituttet som sier at hvis vi blir rammet på verst mulig måte, så kan 1241 bli smittet i løpet av 2020, hvorav da 414 vil da bli syke, 12 vil trenge sykehusinnleggelse, 3 vil trenge intensivplass. Av disse 414 vil da 157 ta kontakt med legekontoret og 135 vil gjøre det pr telefon. Det vi gjør, er å planlegge for et tilbud der 6–10 kan få behandling samtidig.

Vi rapporterer til fylkesmannen i Innlandet og har ukentlige møter med dem, samt kriseledelsen har faste møter, og jeg har møter med mine avdelingsledere og fagledere for å sikre at alle får lik informasjon og den nyeste informasjonen så fort vil har den tilgjengelig.

Alle frivillige har og meldt seg klar til å bistå når situasjonen krever det, dette setter vi umåtelig stor pris på. Vi har valgt å ikke benytte dem per nå, men vi har en plan for hvordan dette skal gjøres når trenger dem.

Det må også understrekes alle ansatte har vist stor vilje til at vi får dette til i en svært krevende tid, og at det er viktig at vi alle tar vare på hverandre.

Det går litt for fort om dagen, men viktig å understreke at jeg synes vi har en form for kontroll, og at vi har lagd en så god plan som vi kan.