Sist oppdatert: 21.02.2020 18:11

Trafikken rundt skolen i Hedalen

  KOMMUNESTYREMEDLEMMENE I HEDALEN

På sist kommunestyremøte stilte Ola Johnny spørsmål ved trafikksikkerheten ved skolen. Det har forekommet noen uheldige situasjoner, og det er til tider stor trafikk ved skolen. Det etterlyses gangvei eller nedsatt fartsgrense på stedet. Begge deler kan være mulig om en ser fremover i tid, men vi etterlyser snarlige tiltak.


Foto: Arne G. Perlestenbakken

De mest trafikkerte tidspunktene er ved skolestart og skoleslutt. De fleste som trafikkerer området på denne tiden, er bygdas innbyggere. Vi foreslår derfor en selvpålagt fartsgrense på 40 km/t i denne tiden.

Det vil senke hastigheten noe, og samtidig automatisk begrense farten til andre trafikanter som kommer bak. Strekningen vi tenker på er hele den veien som nå har 50 sone, da det her er mange som ferdes til fots og på sykkel i denne tidsperioden.

Mange av de større barna bruker sykkel på skoleveien, så vi vil også minne om at disse ferdes langs veien i hele bygda, så glem heller ikke å ta hensyn til disse.