Sist oppdatert: 03.05.2020 20:26

Godt nytt i en usikker tid

  ARNE HEIMESTØL
Årsregnskapet for 2019 for Sør-Aurdal kommune er revidert. Regnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 5 761 886,-. Netto driftsresultat for 2019 ble på kr 9 244 795,- som utgjør 2,8 % av brutto driftsinntekter.

Formannskapet vedtok 21.4. at mindreforbruket skal avsettes til disposisjonsfondet. Kommunestyret vil i sitt mai-møte ventelig ta endelig avgjørelse i denne saken.

Sunn kommuneøkonomi?

For Sør-Aurdal kommune er det økonomiske resultatet godt nytt målt mot anbefalinger fylkesmannen i Oppland kom med i 2017.

  • Netto driftsresultat bør utgjøre minimum 1,75 % av driftsinntekter over tid.

  • Disposisjonsfond bør utgjøre minimum 5–10 % av driftsinntektene.

  • Netto lånegjeld (langsiktig gjeld – lån til videre utlån (f.eks startlån i Husbanken) – ubrukte lånemidler) bør utgjøre maksimum 70–75 % av driftsinntekter.

Driftsresultatet er innenfor målet fylkesmannen anbefalte.

Det samme er størrelsen på kommunens disposisjonsfond. Følger kommunestyret opp det formannskapet anbefaler, vil disposisjonsfondet være på  40,8 millioner kroner. Det er 12,4 % av kommunens driftsinntekter.

Også når det gjelder lån, kommer kommunen bra ut i regnskapet for 2019. Netto lånegjeld er på 70,9 % av driftsinntektene.

Økonomiplanperioden

I økonomiplanperioden  vil kommunens gjeld øke, og den vil komme over 90 % av årsinntektene.

I februar fikk vi opplyst at kommunens utgifter til renter og avdrag for tiden er 65 000 kr per lånte million. Kommunens gjeld vil etter vedtatt budsjett komme opp i 276 millioner kroner i 2020. Utgifter til renter vil neppe stige med det første ettersom Norges Bank har redusert styringsrenten.

Avsetningen til disposisjonsfond skulle ha vært minimum 5,4 millioner kr per år, men er nær 0 kr per år i hele økonomiplanperioden.

Bekymret

I et brev til alle partiene på Stortinget har Kommunenes sentralforbund gitt innspill til behandlingen av regjeringens forslag til krisepakke som følge av korona-viruset. KS er bekymret for de samlede konsekvenser for kommuneøkonomien.

I krisepakken som Stortinget bevilget 31. mars, fikk kommunene til sammen 6 milliarder kroner.

Det er ventet at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett, som legges fram 12. mai, vil komme med en samlet vurdering av økonomiske konsekvensene for kommunesektoren av virusutbruddet, og da fremme forslag til ytterligere tiltak for denne sektoren.