Sist oppdatert: 22.03.2020 15:48

Aktivitetsparken i mål med overskudd

  ARNE HEIMESTØL
Denne uka kom beskjeden om at at resterende tippemidler blir overført til Hedalen Aktivitetspark. Sluttregnskapet viser at prosjektet kostet 1,1 millioner kroner. 225 250 kr kan betales tilbake til fire lag i bygda.


Fra åpninga av aktivitetsparken 15. sept. 2019

Leder i prosjektgruppa, Magne Ruud, og leder i Hedalen idrettslag, Ola Jonny Fossholt, har sendt dette brevet til de fire lagene som nå får tilbakeført midler:

Hedalen Aktivitetspark er ferdig bygd og tatt i bruk. Åpningsdagen var 15. september. Pålagt rapportering og revidert regnskap forelå i november. Denne uka kom beskjeden om at resterende tippemidler blir overført. Dermed er også all formell behandling sluttført.

Parken virker etter sin hensikt, slik vi håpet på da arbeidet startet for snart fire år siden. Parken er godt mottatt, både av barna, skolen og foreldrene.

Prosjektgruppa har nå lagt ned sine verv, og ansvaret i fortsettelsen er overført til skolen og idrettslaget.

Igangsettelse av dette prosjektet var på mange måter en risikosport. Mange hundre kubikkmeter masse skulle graves ut og forflyttes. Men vi fikk ikke de store overraskelsene i byggeperioden. Ikke fjell og uhåndterlig stein, og heller ikke store dreneringsproblemer.

Vi valgte å ta noen ekstrakostnader under vegs, særlig knyttet til sykkelløypa og pump track-banen. Ved å forme området annerledes fikk vi utnyttet arealet på en bedre måte, men dypdrenering og masseforflytning koster.

Prosjektet var kalkulert til ca kr 900 000, inklusiv kommunens egne anskaffelser av leikeapparater, men sluttbeløpet ble vel 1,1 mill. kroner.

Mye av grunnen til at vi pengemessig kom godt ut av dette, skyldes iherdig dugnadsinnsats fra enkeltpersoner og bidrag fra næringslivet.

Dugnadsinnsatsen er spredd på mange områder, men fundamenterings- og monteringsarbeider på alle apparatene, med hele 76 forankringspunkter, var langt mer tidkrevende enn hva leverandøren av apparatene hadde oppgitt.

Samlet utgjorde frivillig og vederlagsfri innsats mer enn
kr 250 000, - langt mer enn hva vi hadde budsjettert. Vi fikk dessuten en uventet gave fra Sparebankstiftelsen DnB på vel kr 93 000, til pump track-banen.

Vår oppfatning er at parken framstår med solid håndverk, men likevel nøktern.

Det er nedsatt ei gruppe på tre personer som har vedlikeholdsoppsynet med parken. Alt fra grønne områder til løypetraseer og leike- / aktivitetsområder. Vårt håp er at parken blir tatt godt vare på for framtida.

Til våren må anlegget gjennomgås. Vinteren vil få anlegget til å «sette seg» , og da framkommer gjerne behovet for noe etterarbeid. Det er avsatt vel 29 000 kroner til dette formålet.

Når sluttstrek settes, og med litt kløkt og mye flaks, sitter vi igjen med en god del ubrukte midler.

Vi har derfor besluttet å tilbakebetale kr 225 250 av bistandsmidlene vi mottok fra dere, hvilket utgjør 85 % av hva som ble stilt til rådighet.

Det betyr at tilbakebetalingen blir:

Hedalen Helselag kr 85 000
Foreningen Hedalsfjella kr 85 000
Lions Club Vassfaret kr 12 750
Hedalen Skoles Venner kr 42 500
Sum kr 225 250

Vi er glade for at dette ble resultatet, og dere skal vite at bidragene fra dere var selve livsnerva for at vi turte å sette i gang. Selv om alt var budsjettert så godt det lot leg gjøre, så var det mange usikkerhetsmomenter som i verste fall kunne fått betydelige økonomiske konsekvenser.

Uten den betryggende økonomiske ryggdekningen vi hadde i startfasen, takket være dere, så hadde det ikke blitt noen park.

Tusen takk for hjelpa!

Med hilsen
For Hedalen Aktivitetspark

Magne Ruud
Leder i prosjektgruppa
Ola Jonny Fosshol
Leder i Hedalen IL