NYTT FAU ER I GANG

Arild BjørnstadDet er avholdt årsmøte og FAU er i gang med sitt arbeid. Først vil jeg takke for tilliten som nyvalgt leder. Tirsdag 17.10 avholdt det nye styret sitt første møte. Styret består av klassekontaktene i hver klasse, samt nestleder og leder. I tillegg møter Arne Rønhovde. 

Vi satser på å avholde møte i FAU den første tirsdagen i hver måned. Referat fra møtene blir å finne i Hebu posten. 

Det nye styret er i likhet med fjorårets styre fulle av iver og pågangsmot. Vi har årsmøtevedtak på at vi ønsker å involvere oss å være medspillere og ikke bare medhjelpere for skolen. 

Dette betyr at vi er avhengige av innspill, samarbeid og informasjon. Dette gjelder fra klasseforstandere til klassekontakter og fra rektor til undertegnede. Det er ett ønske at klasseforstandere tar kontakt med sine klasse- kontakter for å høre foreldres syn på skole saker og f. eks. tar med klassekontakter på drøftelser om planlegging, gjennomgang av lærestoff , diskuterer klassemiljø, samarbeider om foreldremøter og evaluerer hvert halvår. 

Det som er minst like viktig er at foreldregruppa utveksler tanker og ideer. At foreldremøtene kan være frie og gode og at alle føler at en kan gi utrykk for hva en mener. Det oppfordres til å benytte klassekontaktene i det som angår hele klassen. Jeg hører alt for ofte om klassekontakter som har hatt dette vervet opp til flere ganger fortelle om minimal kontakt fra foreldrene i klassen. Det oppfordres derfor til hyppig kontakt. Det er kjedelig for oss i FAU å få høre om problemer som f. eks. angår klasse- og skolemiljø via omveier.

Det nye styret har valgt involvering/ medvirkning som satsingsområde i år . Klasse- og skolemiljøet vil være hovedsaken. Vi kan være stolte av så mye på skolen vår. Vi er privilegerte på mange områder, men det vil bestandig være sunt for lærere og rektor å få innspill fra foreldre gruppa og med kanskje nye innspill fra elev/ hjem / skole situasjon.

Dette føler jeg på mange måter skolens ledelse har gitt utrykk for og dette setter vi som foreldre stor pris på.

FAU er ett ledd i en foreldre - skole organisasjon der det starter med god kommunikasjon mellom den enkelte foreldre og lærer for ens eget barn. Klassekontakt - klasseforstander for saker som vedrører hele klassen. Videre FAU ved leder - rektor for saker som angår hele skolen. Videre hadde vi KFU - skoleadministrasjonen for saker som vedrører flere skoler. Til slutt har vi FUG - stat for saker som gjelder hele skoleverket. Det bør også nevnes at FAU ved skolen i år er representert i skolens samarbeidsutvalg .

Jeg håper på ett år med god dialog. Vi går inn for at det skal minst avholdes tre foreldre møter i år og vi håper på godt fremmøte og god dialog. Heidi Waale og Mari Fossholm vil være faste skribenter i Hebu posten og de håper på mange innlegg fra foreldre.


Arild Bjørnstad 


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |