Voksnes rusbruk er modell for barn og unge

Mandag 3.12. besøkte Tom Pettersen og Bjørn Sivesind fra Kontor for rusforebygging i Oppland Hedalen barne og ungdomsskole.  Pettersen hadde opplegg for ungdomstrinnet de to siste timene.  På kvelden fikk foreldrene være med på temakveld om rus og rusforebygging.

Tom Pettersen:

"Det er viktig at vi bryr oss.  Når det skjer noe galt, bør vi ta dette direkte opp med dem det gjelder.  Vi bør også bli flinkere til å sladre om det positive ungdommene våre gjør.

Vis at du er glad i barna dine!"

Tom Pettersen sammen med to elever på ungdomstrinnet

35 foreldre hadde møtt fram på foreldremøtet.  En og en halv time var satt av til foredrag/samtale om kveldens tema.

Tiltak basert på forskning

Norsk forskning har de senere år funnet ut ganske mye om hvilke tiltak som virker rusforebyggende og hvilke som ikke har en slik effekt.

Mange av disse funnene viser at en del tidligere antagelser man har hatt om rusforebyggende virksomhet, ikke alltid holder mål.  De tiltak Kontor for rusforebygging i Oppland foreslår, baserer seg på denne forskningen.

Hva er normalt?

 Bjørn Sivesind Det er normalt å ikke drikke.  Det er normalt å ikke røyke.  Det er normalt å ikke bruke narkotika.

Dette er fakta.  Majoritetsmisforståelsen sier noe annet. Mange ungdommer tror at deres jevnaldrende har mer erfaring med, og et mer liberalt syn på spesielle ting, særlig emner som er belagt med tabuforestillinger. 

Denne misforståelsen bruker ungdom også i forhold til sine foreldre.  Hvem har ikke hørt at" alle andre får lov?"

Fra sigaretter til Ecstasy

Det er den voksne del av befolkningen som må ta ansvaret for å forhindre at barn og ungdom ender opp som rusmisbrukere.  Skal man kunne gjøre dette, må man forholde seg til det man i dag vet.  Følgende fakta ble trukket fram:

 • De fleste rusmisbrukere begynner med sigaretter, fortsetter med alkohol, og noen av dem ender opp som narkotikamisbrukere.

 • Jo tidligere man begynner med sigaretter, jo større er faren for å begynne med alkohol.

 • Jo tidligere man begynner med alkohol, jo større er faren for å bli alkoholiker.

 • Jo tidligere man begynner med alkohol, jo større er faren for å begynne med narkotika.

 • Nesten alt negativ som skjer med barna våre, har med rus å gjøre.

Barn og unge må ha hjelp til å utsette debutalderen. Her har foreldrene et stort ansvar. Hadde vi fulgt samfunnets lover, ville rusproblemene ha avtatt betydelig.

Det er derfor viktig å få bort rus i alle ungdomsmiljøer.  Det har med kvalitetssikring  av miljøene å gjøre.

Diagrammet nedenfor viser utviklingen i alkoholforbruk i forhold til når en begynner å bruke alkohol.

Barn og unge går i dine fotspor

Foredragsholderne la stor vekt på at voksne er rollemodeller.  Det gjelder enten vi er foreldre, idrettsledere, politi eller lærere.

 • Det er det du gjør, som er viktig. 

 • Det betyr ofte langt mer enn det du sier.

 • Foreldres omtale av alkohol betyr også mye. 

 • Dobbeltkommunikasjon kan bli et problem.

 • Etter tiårsalderen betyr foreldres omtale av alkohol like mye som hva de faktisk gjør i forhold til drikking.

 

Hva når mindreårige får alkohol?

Noen foreldre ønsker å lære sine ungdommer til å få et "naturlig" forhold til alkohol.  Det skjer gjerne gjennom å gi dem alkohol før de er 18 år.

Forskning viser at dette fører til det motsatte av det man ønsker å oppnå.  Ungdom som får alkohol av foreldrene for tidlig, drikker i gjennomsnitt tre ganger så mye som andre ungdommer.

Tiltak som hjelper

Foredragsholderne anbefalte tilhørerne å slutte seg til Alkokutts alkoholfrie soner:

AlkoKutts alkoholfrie soner er:

Foreldrekontrakt

Det er viktig at foreldre gir hverandre støtte på å sette grenser.  Her anbefalte foredragsholderne foreldrene å ta i bruk foreldrekontrakt.  Denne kan inneholde f. eks disse punktene.

 1. Jeg/vi skal ikke la vårt barn under 18 år få drikke alkohol eller bruke rusmidler i vårt hjem.

 2. Jeg/vi skal ikke la våre barn overnatte hos venner uten å ha tatt direkte kontakt med foreldrene.

 3. Jeg/vi skal gjøre oss kjent med våre barns venner og deres foreldre, og ha jevnlig kontakt.

 4. Jeg/vi sørger alltid for at en av foreldrene i vennegruppa avtaler tid og henter ved "fester".

 5. Jeg/vi lover å informere foreldrene dersom vi ser barna deres ruset.

 6. Jeg/vi ønsker å bli informert hvis vårt barn blir sett ruset.

 7. Jeg/vi lover å informere foreldrene dersom vi ser barna deres røyke.

 8. Jeg/vi ønsker å bli informert dersom vårt barn blir sett røykende.

 9. Jeg/vi ønsker å få greie på det hvis barna våre gjør noe positivt.

 10. Når vi tar opp noe negativt, skal vi snakke med dem det gjelder.

Klasseforstander oppbevarer underskrevet kontrakt.

Sted................................................Dato.............

Underskrift av foresatte................................................................

Noen reaksjoner etter kvelden

Hedalen Helselag, FAU og skolen stod sammen om foreldremøtet.  Helselaget hadde sørget for flott servering.

Helge Nordby, leder i FAU, så på denne dagen som et positivt tiltak.  Temaet vil bli fulgt opp i FAU.

 "Vi bør merke oss det som har kommet fram i kveld når det gjelder å utsette debutalderen.  Generell respekt for aldersgrenser er viktig. Å hjelpe hverandre som foreldergruppe, bør vi også bli flinkere til. Er vi ærlige mot oss selv,  så ønsker vi å få rede på hva våre barn og unge holder på med når vi ikke har klart å følge med selv. Dette er ikke sladder!”

Solveig Bragerhaug - styremedlem i Hedalen Helselag.

"Dette positive tiltaket burde ha kommet tidligere.  Nasjonalforeningen har i flere år jobbet med antirøykekontrakter.  Det ser vi på som et viktig tiltak.

Holdninger barn og unge får med hjemmefra, betyr svært mye.  De første frøene som sås i hjemmet, må oppvurderes."

Om Kontor for rusforebygging i Oppland

Daglig leder: Bjørn Sivesind
E-post: rusforb.oppland@c2i.net
Telefon:  61 10 96 45

 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |