Farlig skolevei i Hedalen

 -Av Arild Bjørnstad

Av mange saker vi har jobbet med i FAU og SU dette skoleåret, har trafikksikkerheten til barna  tatt mest tid og tappet mest krefter. 

Referat fra FAU møter kommer i skoleavisa HEBU posten så snart de er godkjente og her har alle som har elever ved Hedalen b./u. skole kunnet følge med på vårt arbeid i saken, men saken har pågått over lang tid og det kan ha allmenn interesse og derfor føler jeg behov for å lage ett sammendrag av saken. 

Som foreldre ser vi med stor bekymring på den trafikkfaren barna våre utsettes for på vei til og fra skolen. Veien ble bygd for over 30 år siden. Den er svingete, smal og uoversiktlig. Trafikken har økt betydelig på denne tiden og de tyngre kjøretøyene har blitt betydelig større. Veibredden tilsier at to store kjøretøyer bare har tilmålt plass til å møtes. Hvor skal skolebarna gjøre av seg i slike tilfelle, når det for eksempel. 

Er autovern på ene siden og fjellskjæring på den andre siden? Situasjonen er selvfølgelig verst på vinteren med ofte høye brøytekanter og enda smalere vei. Ofte er det da glatt i tillegg og det er da mørketid. Dersom barna skal på bussen er de ofte henvist til å stå i veibanen, gjerne i en sving å vente på bussen. Fartsgrensen er stedvis den samme som på E16. 

FAU har jobbet med saken i en årrekke og hvert år velges det noen i styret til å stelle med trafikk. I en årrekke  har det blitt registrert farlige steder og situasjoner. Det er skrevet brev til kommune og vegvesen. Det er blitt avholdt m a n g e  befaringer i bygda fra kommunale utvalg, kommuneadministrasjon, folkevalgte, Statens Vegvesen Fagernes, Statens vegvesen Lillehammer o.s.v. Brevene er ikke besvart, purret opp, besvart uten innhold, saken er utsatt,  oversendt annen etat, berammet ny befaring eller trenert. 

Stat og kommune peker på hverandre. Alle kan enkeltvis være enige i at noe må gjøres og at situasjonen ikke er bra, men når det kommer til at det skal terminfestes og ansvar fordeles ”sklir” de unna. Når  det så  kan bli snakk om en liten utgiftspost på deres budsjett forstummer det hele. 

Vi har kommet med følgende krav til strakstiltak: Fri skoleskyss til alle elever inntil større veiutbedringer er utført, utvidelse av vegbelysning, vente/ busslommer og nedsatt fartsgrense. 

Belysning, ventelommer og fartsgrenser er til vurdering i Statens vegvesen. Den 28.03.01 hadde vi befaring med Statens Vegvesen Fagernes og Sør Aurdal kommune. Denne befaringen var svært grundig og det ble sett på løsninger. Sakkyndig uttalte da at FAU hadde all grunn for sin bekymring. Det ble i samme møte fortalt at Vegvesenet har en del midler til utbeding av trafikkfarlige skoleveier, men at kommunen IKKE hadde søkt om midler. Det ble gitt utrykk for at ventelommer, belysning og skilting muligens kunne ordnes allerede i sommer. 

Glade var vi og ventet i spenning på en oppsummeringen fra sakkyndig hold som vi var lovet. Denne kom aldri.

Kun en bekreftelse på at befaring hadde funnet sted og at saken lå til behandling i Vegvesenet og at det skulle bli en ny befaring i sommer. FAU har vedtatt at vi vil ha rapport fra sakkyndig og dette er formidlet. 

Skolesjefen skulle vurdere fri skyss for alle å legge frem sin innstilling til formannskapsmøtet i april. I purresamtaler kom det frem at det var ikke farlig skolevei i Hedalen. Saken skulle ikke prioriteres og det skulle ikke jobbes overtid med den. 

Vi sendte brev til  skolekontoret igjen med presisering av våre syn i saken og ett brev som vi ba skolesjefen sende til formannskapsmedlemmer. 

Vi FIKK svar, men uten innhold. Vi fikk ikke vite hvordan skolekontoret så på saken. De vil ikke ha dialog med FAU og opptrer svært arrogant. Dette er offentlige dokument og vi fikk sporet oss fram til innstillingen. Den var negativ. Det var ikke trafikkfarlig og det stilles store spørsmål ved tallene på utgiftssiden. Her er det benyttet vanlig pris, men månedskort kan benyttes og det kan forhandles ( undersøkelser fra meg har vist dette). 

Videre er det IKKE innhentet saksopplysninger eller bedt om sakkyndiges vurdering. Sakkyndig var tross alt på befaring den 28.03.01. Denne befaringen unnlot skolekontoret behendig å stille opp på. Visstnok er forholdene store på Tingvold, men ?


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |