tPublisert:  03.03.13


 

Natur- og kultursti i Hedalen?

Fredag 6. september hadde Bygdeutvalget kalt inn til møte på Ildjarntunet for å drøfte mulighetene for å få til en natur- og kultursti  i Hedalen.  Bakgrunnen for innkallinga var et brev fra Kjell prest til Bygdeutvalget og Hedalsprosjektet i vår.

" I den tiden jeg var med i styret for Sør-Aurdal historielag, snakket vi ved flere anledninger om å lage en natur- og kultursti ved Hedalselva. Målet var å legge til rette for at flere skulle få oppleve vakker natur og samtidig lære noe om natur, historie og lokal kultur. "  Slik innledet Kjell Ellefsen et brev til Hedalsprosjektet og Bygdeutvalget.

Per Harald Grøv representerte Ildjarntunet Kurs- og Turistsenter på møtet.  Han ledet møtedeltakerne på en befaring rundt stien Ellefsen hadde nevnt i sitt brev.  Etter dette drøftet de frammøtte ideene i konferansesalen på Ildjarntunet.

Grunneiere må kontaktes

 -- Vi er muligens i startgropa med et nytt prosjekt.  Før vi går videre, må alle grunneiere kontaktes.  Jeg vil utfordre Gunnar Haugen og Arild Haglund til å hjelpe til med formaliteter rundt et eventuelt prosjekt, innledet Per Harald. Får vi tilslutning til dette fra grunneiernes side, bør det utarbeides planer for hva som skal gjøres.  Disse må igjen godkjennes av blant andre grunneierne. 

Mange muligheter

Oddvar Gran, leder i Bygdeutvalget fortalte at han er  godt kjent i området.  --Her er det mange muligheter.  En trenger ikke henvende seg til ei spesiell målgruppe i første omgang.  Skal en satse på skolen, må det vel tilrettelegges for dem.  Men her er det mulig å satse bredt.  Kulturhistorie bør inn som en del av løypa.  Flott er det at stien går i et område der elva har beholdt sin naturlig trase. Bygdeutvalget vil være med å dra i gang tiltaket hvis det blir aktuelt.

Gran mente det er stusselig at mølla står der uten å bli brukt.  Hvis det nå legges til rette med stier, bør en samtidig tenke på mulighetene for omvisning her.

Rolf Gunnar Olsen møtte for Hedalen Idrettslag, og han sa blant annet følgende:
 -Dette er en unik mulighet til å lage ei fin kveldsrunde.  Noen fine benker her og der kan være en god start. Her bør det legges til rette for en trinnvis tilpassing av stiene.  Om sommeren er det mange fine badeplasser. Området egner seg dessuten utmerket for vandring for dem som er opptatt av å få ro og fred i sjela.

Olsen minte ellers om at Huseskogen er 4H-skog.  Denne er like i nærheten.  Dermed kan 4H være en mulig samarbeidspart.

Synnøve Bakken fra Kunst- og Husflidslaget mente at stiene er et fint alternativ til å gå på veien.  --Dette må være et trygt og godt område for barn.

-- Brua ved mølla forsvant i isgang for flere år siden.  Denne bør komme opp igjen, sa Per Harald Grøv.  --Grunneier er positiv til dette.

Hedalsprosjektet si rolle

Gunnar Haugen hadde sin først arbeidsdag som prosjektleder i Hedalsprosjektet:
 -  Dette kan være et tema vi bør se nærmere på. Mye kan gjøres på dugnad.  Det er neppe vanskelig å engasjere bygdefolket i dette.  -- Her ligger det etter min mening best til rette for en trinnvis satsing, og da er det mest naturlig å ta fatt i de enkle tingene. Å få brua ved mølla i stand igjen, er viktig. Hedalsprosjektet famner vidt.  Ett av områdene er økt livskvalitet.  Dette kan være et innspill til styringsgruppa. -- Tiltaket er enkelt og kan trolig realiseres fort.

Tilknytning til andre turtraseer

Flere av møtedeltakerne nevnte at det nå vil være mulig å gå fra stavkirka til Bautahaugen uten å måtte bruke trafikkert vei i særlig grad.

Hallstein Nerby fra Hedalen Ungdomslag minte om at det for to år siden ble arrangert dugnad for å rydde skog langs veien på Engene.  Her er det fint å ta sykkelturer.

 Formaliteter på plass først

Møtet konkluderte med at det viktigste nå er å få formalitetene på plass.  Gir grunneierne tilslutning til ideene, bør det settes ned ei arbeidsgruppe som utarbeider planer for det videre arbeidet.

Prosjektleder Gunnar Haugen og skogbrukssjef og leder for Sør-Aurdal Historielag, Arild Haglund, ble utfordret til å ta kontakt med alle berørte grunneiere i løpet nærmeste framtid.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |