tPublisert:  10.11.06

 

 

Innholdsrikt og positivt bygdemøte

--Hvorfor kan ikke landbruket produsere småbruk når det er det folk vil ha? Dette sa ekspedisjonssjef Frøydis Vold i sitt innlegg på bygdemøtet Småsamfunsprosjektet hadde tatt initiativ til.

Tre inspiratorer: Knut Korsæth, Frøydis Vold og Rune ØygardFredag 30.8. var det tid for å  fortelle hva som har skjedd så langt i prosjektet og se framover. 
Rune Øygard, ordfører i Våga, hadde også tatt turen til Hedalen. Hedalen.no gir her et omfattende referat fra kvelden.


Status i prosjektet v/Gunnar Haugen

 1. Handlingsplanen kan leses her.

 2. Hedalen.no er en sentral informasjonskanal.

 3. Prosjektgruppa har møter cirka en gang i måneden.  Gruppa fungerer bra.

 4. Vegsaken Nes-Nes:  Prosjektgruppa har sett på mulige løsninger for denne vegen.  Det jobbes nå mot fylkeskommunen for å komme videre med saken.

 5. Ordninga med bestillingsbuss er på plass.  Les mer her.

 6. Temagrupper:  Fire av seks grupper er i gang

  • næringsliv

  • hytteeiere

  • Vassfaret/Vidalen

  • sentrumsutvikling

  Det mangler to grupper for ungdom.

 7. Prosjektet samarbeider tett med Bygdeutvalget.  Småsamfunns--prosjektet tar tak i de tyngste oppgavene. Små enkeltsaker håndteres fremdeles av Bygdeutvalget.

 8. Prosjektet har sendt ut to utgaver av Hedalsavisa.  Avisa gikk til alle hytteeiere og bygdefolk.

 9. Det er viktig å få en god dialog i forhold til hytteeiere. 

 10. Natur-og kultursti er under arbeid.  Informasjonstavler skal på plass.  En vil ha fram det som er særegent for bygda på informasjonstavler.  Her trengs det innspill fra bygdefolket.

 11. Prosjektgruppa ønsker å satse i forhold til ungdom.  Nå arbeider en for å få på plass de to temagrupper for dem.

 12. Det er utarbeidet en oversikt over ledige hus og bruk i Hedalen.

 13. Det er satt i gang arbeid for å hindre at det gror igjen langs Hedalsvegen.

Orientering fra de fire gruppene

Næringslivsgruppa v/ Odd Arne Klemmetsrud:

Gruppa har hatt fem møter og har arbeidet med:

 • å kartlegge eksisterende næringsliv

 • å lage et spørreskjema.  Dette ble sendt ut til næringsdrivende.  Personlige henvendelser ble benyttet i tillegg.

 • bredbåndssaka:  Gruppa har prøvd å synliggjøre behovet bygda har.

Gruppa for sentrumsutvikling v/ Arild Bjørnstad

Mandat:

 • få en helhetlig planlegging og tenkning i Hedalen mellom Braka og Bergsrud

 • oppnå et funksjonelt og pent sentrum

 • se på muligheter for videreutvikling av nye servicefunksjoner

 • komme med forslag til prosjektgruppa

Gruppa har hatt ett møte, og planlegger å komme ut med en spørre-undersøkelse.

Trafikk

 • 50-sona bør forlenges

 • strekning med veibelysning bør utvides

 • gang og sykkelvei til Solstad

 • parkeringsplass ved skolen bør utbedres

Trivsel

 • lekeplass ved Bautahaugen

 • beplantning

 • aktiviteter ved Solstad

Tjenester

 • stedsskilting

 • turistskilting

 • tjenester for turister

Andre forslag

 • opplevelsescampingplass på Bjørnstad

 • utnyttelse av Bautahaugen og Bergsrud

Gruppa vil også se på reguleringsplanen for Bronbakklia

Vassfaret og Vidalen v/ Lars Elsrud

Gruppa har hatt to møter.  En ønsker å være med på å synliggjøre hva Hedalen, Vassfaret og Vidalen er. Følgende muligheter ble nevnt:

 • skilting av dyregraver og spesielle steder

 • Hedalen aktivitetsuke (for eksempel siste uke i juli). Her kan en samarbeide med kirka om å få til messe.

 • presentasjon av norsk skogbruk, hva det har vært -- og hva det er i dag.  Dette tiltaket kan bygge på kulturvernplanen for Vassfaret og Vidalen.

Hyttegruppa ved Stig Grydeland

Gruppa har hatt ett møte og har berørt følgende tema:

 • turregister

 • alpinbakke

 • strøm til hyttefelt

 • bedre veiforbindelse Nes - Nes

 • det bør være et mål å få folk til å bruke hyttene mer.

 • sommervedlikehold av veier og god brøyting

 • skiløyper

 • tilbringertjenesten (buss) er på plass

 • merkede løyper i fjellet  

 • det å bruke bygdas tjenester/handle i bygda

 • utvidede åpningstider fredag bør drøftes 

Landbruk Pluss- Nye strategier i landbrukspolitikken

Kveldens hovedinnlegg ble holdt av Frøydis Vold.  Hun er ekspedisjonssjef i Landbruksdepartementet og leder for tiden prosjektet "Landbruk Pluss".  Dette prosjektet skal tenke nytt om landbrukspolitikken og komme med forslag til endringer. 

Vold har vært landbruksdirektør i Oppland og har tidligere samarbeidet med Knut Korsæth. --I prosjektgruppa skal vi våge å tenke nytt.  Det er ikke sikkert at alt vi kommer opp med, blir realisert, og en må huske på at endringer av landbrukspolitikken uansett vil ta tid, sa Vold til Hedalen.no etter møtet.  Her kommer et sammendrag av det ekspedisjonssjefen framførte i sitt innlegg:

Det vil skje store endringer i land- og skogbruk.  Inntjeninga i skogbruket er for tiden dårlig.   Det er 60 000 aktive gardsbruk i Norge. Redusert antall vil bety at vi har over 120 000 inaktive bruk. WTO-forhandlingene er en stor utfordring for landbruket.

Det er viktig å legge til rette for ny næringsutvikling knyttet til landbruk.  Dette må skje parallelt med strukturendringer i landbruket.

Tre hovedmål:

 • Levende bygder med gode bo- og livsvilkår og med rom for fritidsbruk og deltidsbosetting
   
 • kultur for næringsutvikling og markedsorientering
   
 • desentralisering og demokratisering av myndighet og ansvar for landbrukspolitikken

Kommunene bør få mye større ansvar i landbruks- og skogbrukspolitikken.

Det er viktig å legge til rette for og stimulere til næringsvirksomhet i små/enpersonsbedrifter (levebrødsforetak) både med og uten tilknytning til landbruket.

Prosjektet skal

 • stimulere til etablererkultur og få folk i større grad til å velge sjølstendig næringsdrift som strategi for lønnsarbeid.
   
 • stimulere til næringsutvikling med grunnlag i bygdenes særegne kvaliteter.
   
 • stimulere næringsutvikling på tvers av sektorer og kombinasjon av flere bransjer innen samme bedrift.
   
 • stimulere til økt omsetning, spesielt av de mindre eiendommene, i tråd med den foreslåtte økningen i konsesjonsgrensen. 

Det er ganske mange unge familier som ønsker å bosette seg på ledige gårder.  Få har tenkt på muligheten av å selge slike bruk.    Skal du selge et gårdsbruk i dag, må du selge alt eller ingenting. Mange kan nok tenke seg å holde tilbake en del av gården.  Hvorfor kan ikke landbruket produsere småbruk når det er det folk vil ha?  De som ønsker å flytte ut, ønsker å ha litt større armslag rundt seg.

Fylkene og kommunene skal  bli gitt større anledning til lokal tilpasning av nasjonale virkemidler og mulighet for å se landbrukspolitikken i sammenheng med øvrig næringspolitikk og ressurs- og miljøforvaltning.

Etter innlegget ble det gitt anledning til spørsmål fra salen

Harald Arne Haugen:  Hva med bo- og driveplikt for dem som er deltidsbosatt?

Vold:  --Vi er klar over at bo- og driveplikten er et sentralt tema.  For bruk som er under 100 da, kommer det en løsning hvis ny lov blir vedtatt. Nå må vi se på om bo- og driveplikten kun skal gjelde godkjente framtidsbruk.  I vårt prosjekt skal vi spørre, ikke komme med ferdige svar.  Landbruksavdelinga i hvert fylke er kontaktledd.

Odd Arne Klemmetsrud: -Hvilke tanker har prosjektet om konsesjonspris?

Vold:  --Når et bruk er under 100 da, vil reguleringa forsvinne.  For å få solgt flere bruk, må prisene opp.  Dette er tema vi kommer til å ta opp i nye runder. 

Oddvar Gran:  --Vi er nødt til å tenke nytt om framtida.  Jeg har stussa over at det går an å hevde boplikt på gårder som det ikke er mulig å leve av.

Vold:  --Stortinget skal behandle ny konsesjonslov i november.  Vi må få en mer regionalisert landbrukspolitikk.  Lovene er i utakt med virkeligheten.  Derfor må beslutningene flyttes nedover til fylkesmannen og/eller kommunen.

Osvald Fossholm:  --I Hedalen har vi eksempler på at bruk blir slått sammen.  Den som selger, får landbrukstakst.  Hus på slike bruk blir fjerna.  Kan en skille hus på garden fra selve bruket?

Vold: -  Her bør vi kunne tenke som du, at en kan få bosetting på ledige hus.  Da må en også gi litt ekstra areal, slik at folk vil bo der.

Lars Elsrud:  --Bruk medarbeiderne dine i distriktet.  Ta i bruk Kontorparken i Hedalen.  Du har medarbeidere som kan jobbe herfra.  Fyller du opp Kontorparken, skal vi bidra med masse eksempler. (Applaus)

Vold:  --Innspill til oss kan kanaliseres via fylkesmennene. Det er vanskelig å ta en så konkret utfordring på sparket.

Sammendrag av Rune Øygard sitt innlegg

Vi har sagt at Vågå kommune er et verdivalg.  Dere må ha en gjennomtenkt strategi. Det er viktig at en tar barn og ungdom på alvor.   Når en kommer i tenåra, er det gjerne tid for opprør.  Etter ei tid finner en gjerne heimbygda igjen.

Noen eksempler fra Vågå:

Aktivitetshuset.

 • Øvingsrom for band

 • Black Box:  Danse- og teatersal

 • Filmkafé

 • Netthole

 • Spelehall

 • Diskotek

 • Atelier

 • Studio

Her er det ungdommen som styrer.  Det er ungdommen som passer på andre ungdommer. Kommunen stiller opp med aktivitetsleder som sørger for at ting blir gjort mellom aktivitetene. 

 • Ungdomsrådet

 • Jentegrupper

  • Fyrkje Fokus

  • Unge jenter 18-40

 • Utflytta ungdommer

  • samlinger i Oslo

  • diskusjonspartnerer for kommunen

  • informasjon fra kommunen

 • Ressursgruppe Innovasjon Vågå

  • ledende personer i norsk nærings-, samfunns-, kulturliv og media

  • beslutningstakere

  • gjensidig forpliktende

Vågå er relativt firkanta på boplikt, men ikke på driveplikt.

Kommunen hadde et stort, ledig næringsbygg.  Gjennom kontakt med sentrale næringslivsledere har vi oppnådd at dette bygget nå er solgt, og ny næringsvirksomhet blir etablert.

 • Grendemøter
  • Det er i grendene aktivt og målretta arbeid må skje

  • Temamøter der er viktig

 • Nytilflytta

  • har gjerne forventninger til et aktivt lokalsamfunn

  • forventer full barnehagedekning

  • vil ha godt skoletilbud

  • bosted

 • Næringslivssamlinger

  • innovasjon Vågå

  • nettverksbygging

  • Vågåseminaret

  • Vågå Næringshage


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |