tPublisert:  10.11.06

 

 

Vassfarporten hyttegrend

I samarbeid med Sør-Aurdal kommune publiserer Hedalen.no forslag til reguleringsplan for Vassfarporten hyttegrend.  Reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn i perioden 21. april til 23. mai 2005.

Følgende dokumenter er vedlagt:

Saksopplysninger:

Denne saken ble også behandlet i planutvalgets møte 08.03.05, sak 05-0005. Fra innledningen i den saken siteres:

"Kommunen ble første gang gjort kjent med tankene om hyttebygging på øståsen i Hedalen gjennom samtaler vinteren 2002, og saken ble drøftet med aktuelle grunneiere i et møte 16.04.02. Omtrent samtidig ble det arbeidet med planer om et mindre alpinanlegg i samme området.

Hytteområdet ble i starten omtalt som "Hedalen østås", mens alpinanlegget ble omtalt som "Fossholt alpinanlegg". Nå er navnene endret til hhv. "Vassfarporten hyttegrend" og "Vassfarporten skisenter AS". Den reguleringsplanen som nå fremmes etter plan- og bygningsloven §30 (private forslag om regulering), omfatter hytteområder med adkomstveier, avkjørsler til RV243 og muligheter for utvidelse av alpinanlegget.

Hele hytteområdet og det meste av alpinområdet ligger i det området som i kommuneplanens arealdel er benevnt som LNF (landbruk, natur og friluftsområde med forbud mot fritidsbebyggelse og spredt boligbygging), mens den nedre delen av alpinanlegget ligger i LNF-B-området, der spredt boligbygging kan tillates. Dette betyr at det for begge utbyggings-formålene var nødvendig å fravike arealdelen, noe som medførte en omfattende behandling i forkant av reguleringsarbeidet.

Alpinanlegget ble behandlet først. Det ble gitt dispensasjon for en mindre utbygging (planutvalget sak 02-0130), og dette anlegget er allerede tatt i bruk. Det ble imidlertid poengtert at dersom anlegget ble utvidet, eller dersom det ble knyttet annen utbygging til området, så måtte spørsmålet om reguleringsplan vurderes på nytt. På denne bakgrunn inngår nå alpinanlegget med muligheter for utvidelse i planen for Vassfarporten hyttegrend.

Spørsmålet om å tillate hytteutbygging utenom de områdene som arealdelen utpeker for denne type utbygging, var et mer komplisert spørsmål. Det har hele tiden vært lagt opp til at det skulle være et høystandardfelt, med innlagt strøm, vann og avløp. Det ble først drøftet i planutvalget i sak 03-0027, saken ble sendt på høring og drøftet på nytt i nyvalgt planutvalg, sak 03-0030 – se vedlegg 1. I vedtaket fra det siste møtet heter det bl.a:

"Planutvalget har foretatt nok en vurdering av spørsmålet om hytteutbygging på Hedalen østås i forhold til kommuneplanen, etter at berørte myndigheter og private parter har hatt anledning til å avgi uttalelse. Utvalget går inn for at det kan settes i gang arbeid med en reguleringsplan for turistutbygging på Hedalen østås, i hovedtrekk slik det beskrives i brev fra Prevista datert 11.08.03. Planutvalget vil i senere sak presisere nærmere betingelser for arbeidet. Utvalget vil imidlertid allerede nå signalisere at antall hyttetomter må reduseres i forhold til forslaget."

Den 13.02.04 ble det avholdt et møte mellom kommunen, grunneierne og plankonsulent (Prevista AS), der rammene for reguleringsarbeidet ble grundig gjennomgått. Deretter har planutvalget foretatt nok en drøfting av saken (sak 04-0006), og fastsatt antall hyttetomter i området til 150. Utvalget har ellers vist til notat fra møtet 13.02.04 når det gjelder gjennomføringen av planarbeidet.

Planarbeidet ble igangsatt (oppstart kunngjort i august 2004), og det ble relativt raskt utarbeidet et foreløpig planutkast datert 03.09.04. Dette planutkastet ble brukt som grunnlag for en drøfting i fylkeskommunens arealplanmøte 07.09.04. Møtereferatet (vedlegg 2) inneholder en del synspunkter fra møtedeltakerne, men ikke noen signaler om at planen ikke burde fremmes.

Utarbeiding av planen har fortsatt i 2004 og 2005, og det har undervegs vært kontakt mellom kommunen, konsulenten og en representant for grunneierne. Et planutkast datert 06.01.05 med tilhørende beskrivelse og bestemmelser ble oversendt for kommentarer, og det ble gitt en fyldig skriftlig tilbakemelding. "

I sak 05-0005 ble både plankart (datert 21.02.05), planbeskrivelse og planbestemmelser grundig gjennomgått, og fra saksframstillingen gjengis konklusjonen:

"Dette planforslaget er omfattende, både fordi det inneholder mange tomter og fordi det er en omfattende infrastruktur som skal på plass før byggingen av hyttene kan starte. Det kan kanskje synes noe enklere når det er et område der det ikke er foretatt noen utbygging fra før, men samtidig "forplikter" dette i retning av å ta vare på terrenget best mulig og for å tilføre hytteområdet de ekstra kvaliteter dette kan gi.

I og med at planforslaget er omfattende, kan det også forventes at det er flere parter som kan ha merknader. Derfor kan det være en fordel å få i gang den formelle planprosessen med høring så snart som mulig. Da vil det være mulig å ta hensyn til ev. kommentarer på et tidlig tidspunkt i det videre arbeidet, slik at den endelige godkjenningen i kommunen kan bli enklere.

For at planen skal kunne legges ut til offentlig ettersyn, mener saksbehandler at følgende forhold må rettes opp av konsulent/grunneiere (jfr. også kommentarene foran under "vurderinger"):

Vedr. plankartet:

 • Antall tomter reduseres med ei tomt til 150.
 • Tomt F4 justeres, eller flyttes.
 • Avkjørselen fra Bedehusvegen til RV243 detaljutformes.
 • Fekjærvegen inntegnes.
 • Det vises adkomst fra RV243 til alpinanlegget.
 • Adkomstvegene internt i hytteområdene reguleres med 8,0 m reguleringsbredde.
 • Vurdere om det bør avsettes noen smale korridorer inne i hytteområdene, mellom vegene og landbruksarealet.
 • Vurdere antall parkeringsplasser i alpinområdet.
 • Skiløype øst for Svaremyr (som i tidligere planforslag).
 • Eget reguleringsformål for kunstige dammer.
 • Vurdere om det er tilstrekkelig med områder for vannforsyning.
 • Utarbeide utslippssøknad så snart som mulig.

Vedr. planbestemmelsene:

 • Nytt punkt om "Spesialområde, friluftsområde i vann/vassdrag".
 • Nye rekkefølgebestemmelser, i tre punkter.
 • Presisering av punktet om "Tomtedeling".
 • Presisering av punktet om "Søknad om tillatelse til tiltak".
 • Presisering av punktet om Byggeområder, arealbruk.
 • Punktet om "Privat veg" omformuleres i samsvar med kommentarene.
 • Områder for steinbrudd og massetak må ha samme betegnelse på kart og i bestemmelsene.
 • En del redaksjonelle korreksjoner, jfr. kommentarene foran."

Planutvalget fattet følgende vedtak i sak 05-0005:

"Planutvalget viser til tidligere behandling av denne saken, jfr. utvalgets saksnr. 03-0027,

03-0030 og 04-0006, der grunnlaget og rammene for planarbeidet ble trukket opp.

Planutvalget ber om at konsulent/grunneiere foretar de endringer i planforslaget som fremgår av konklusjonen ovenfor. I tillegg presiserer planutvalget følgende:

 • En må sikre bedre vegløsning inn i området fra riksveg 243.
 • En anmoder om at utbyggingsavtaler inngås for å sikre god infrastruktur og framtidig bruk og vedlikehold av feltet.

Når disse endringene er utført, kan planutvalget etter ny vurdering legge planforslaget ut til offentlig ettersyn i samsvar med PBL §27-1 og §30."

 

Vedlegg:
1 Planutvalgets møtebok sak 03-0030
2 Referat fra arealplanmøte 07.09.04
3 Forslag til reguleringsbeskrivelse
4 Plankart (forminsket)
5 Forslag til reguleringsbestemmelser

 

 


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |