tPublisert:  10.11.06

 

 

Høystandardløyper i Hedalsfjella

ARNE HEIMESTØL

Målet er å få til høystandardløyper i Hedalsfjella.  Arbeidsgruppa som har utredet saka, er nå utvidet til et interimstyre.  Etter påske skal SVU, i samarbeid med Henning Perlestenbakken og Olaf Ødegaard, prøve å finne traseer som egner seg for ei ny løypemaskin. Dette ble konklusjonen på møtet på Ildjarntunet fredag 11. mars.

--Vi er akterutseilt, sa møteleder Magne Ruud.  Det er sammenhengende løyper i nærområdet fra

 • Danebu - Beitostølen

 • Merke - Ålfjell

 • Filefjell -Tyin

 • Bagnsfjellet rundt

 • Buvatnet (noen kilometer fra Reset)

Arbeidsgruppa Småsamfunnsprosjektet har nedsatt, har følgende begrunnelser for sitt forslag:

 • Vi skal være konkurransedyktige i forhold til andre bygdelag

 • Få flere av hytteeierne til å bruke hytta si

 • Bidra til attraktivitet i forhold til potensielle tomte/hyttekjøpere

 • Øke næringsgrunnlaget for bygdefolket

 • Et fristende tilbud til bygdefolket og mulige nye beboere med høyere krav til standard

Betingelser for å få dette til:

 • Tilrettelegge løypetraseer

 • Ny(ere) løypemaskin med fres og glattebrett

 • Garasjemulighet

 • Dyktig ansvarshavende

 • Ansvarsbevisst(e) maskinkjører(e)Regi av SVU som styrer inntekts-Strømmen

Ei ny løypemaskin vil koste omtrent 900 000 kroner.  Arbeidsgruppa mener at en kan finansiere innkjøpet slik:

 • 1/3 fra hytteeiere

 • 1/3 fra næringsutøvere

 • 1/3 fra grunneiere

med mulighet for ytterligere bidrag fra bygdefolk med interesse for bruk av fjellet på vinterstid.

Investering kr 900 000 i andeler á kr 3000 = 300 andeler:

 • 100 av 800 hytteeiere må være med

 • Grunneiere bidrar forholdsvis med verdien av ca 2 hyttetomter

 • Næringslivet i dalen og omegn har et potensial på ca 140 andeler(!?)

 • Hva med Fjellstyret, Helselaget og den menige mann i bygda?

Gradert skala:

 • Hytteeiere i berørt område pr ”husstand” 1

 • Grunneiere med tomter godkjent etter nyere (1999) reguleringsplan:

  • Allerede solgte tomter vektet til 0,5 ekvival.

  • Ikke solgte tomter vektet til 1,- ekvival

 • Kolonialforretning og bensinstasjon 5

 • Serveringsbedrifter/overnattingssteder 5

 • Håndverkere, enkeltmannsforetak 2

 • Håndverksbedrifter, DA, ANS, BA, AS 4

 • Byggevarer, innredning, elektrolinjeleverandører 5

 • Produksjonsvirksomhet med særlig meddteresse i hyttemarkedet 10

 • Annen produksjonsvirksomhet

 • Leirskole og rehabiliteringssteder 5

 • Persontransport, annen transport grave- og anleggvirksomhet

 • 4 Idrettslag

 • Museer og kirkebygg 1

 • Regnskap og økonomiservice 3

 • Andre servicevirksomheter, liberale yrker, kunst, kunsthåndverk,SPA, velvære, småskalaprodusenter 2

 • Hedalen Fjellstyre/Hedalen Helselag?

Årlige kostnader:

 • Løypekjøring 200t a 150 30.000 -- betyr ca 3000 km

 • Ferielønn og sos kostnader 6.000

 • Reparasjoner (i garantitida 2 år) 10.000

 • Forsikring 5.000

 • Diesel 3500 l 25.000

Inntekter:

 • Pr i dag ca kr 85.000 samlet, som delvis er tilskudd fra SVU, og delvis bidrag fra hytteeiere/løypebrukere

 • Et større potensial ved et forbedret løypenett

Videre arbeid:

 • Næringslivet må si sin mening!

 • Grunneierne må ta en avgjørelse, og avklare seg i mellom

 • Først når disse er positive i tilstrekkelig grad er det interessant å få med hytteeierne

 • Når alle parter er tilstrekkelig motiverte, og kapitalbehovet synes oppnåelig, vil selskapet kunne stiftes, og kapital innkreves

Inntil da:

 • Bør det velges et interimstyre på max 5 personer, med en sammensetning slik:

  • Grunneiere 1

  • Næringsliv 1

  • Hytteeiere 1

  • hedalen.no (informasjon) 1

  • SVU (koordinator)

  • Bør det pekes ut 2 personer som har som oppgave å finne naturlige traseer, anslå mengden arbeide, og fremme forslag overfor interimstyret?
    

SVU

Ole Bjarne Stømmen viste til SVU sin målsetting:

 • Løypenettet skal  kjøres med snøskuter og sporkall, eller løypemaskin. SVU skal arbeide aktivt for å få etablert andelslag for nye løypemaskiner i områder der det teknisk og økonomisk ligger til rette for å gå over fra snøskuter til løypemaskin.

 • SVU skal sørge for at løypenettet blir merket og skiltet, og at det finnes kart over løypenettet tilgjengelig i distriktet.

Både på Hellebekk og i Hedalen pågår det nå arbeid med å etablere løypelag.  På Hellebekk er hytteeiere drivkraften, og det er berammet et avgjørende møte i påska.  Per i dag finnes det ett velfungerende løypelag i Sør-Aurdal.  Det er på Fjellstølen.

Strømmen hadde følgende visjon for Hedalen:

 • Hedalsfjella skal bli et av de beste turskiområdene i Valdres.

 • Hedalen skal være et naturlig valg for potensielle hyttebyggere.

 • Bruk av næringslivet i Hedalen skal være ett naturlig valg for hytteeiere og andre som er i området.

Områdets fordeler:

 • Kort kjøretid fra Oslo-området

 • Mye flott natur

 • Nærhet til Vassfaret

 • Dyktig næringsliv

 • Stavkirken og Bautahaugen

 • Fint kulturlandskap

Utvikling:

 • Hyttene i Hedalen blir mindre brukt enn hytter i andre deler av kommunen og Valdres.

 • Mer bruk at hyttene betyr større behov for varer og tjenester.

 • Hvis hyttene blir brukt 10% mer, vil dette skape en økt i omsetningen lokalt på ca. 1 mill. kroner

Hyttebygging i Sør-Aurdal

1998

11 av

59

1999

7 av

26

2000

4 av

22

2001

13 av

32

2002

15 av

41

2003

8 av

35

2004

11 av

59

Hedalen har en tredel av ledige hyttetomter, men klarer ikke å holde tritt med andre deler av kommunen når det gjelder nybygging.

E-postkommunikasjon mellom SVU og potensiell hyttebygger viser at tilbud om høystandardløyper kan være med på å avgjøre hvor en skal bygge.

Teknologi

Arbeidsgruppa har sett på valg av teknologisk løsning.  Målet bør være:

 • Løyper av høy kvalitet med to spor

 • Oppkjørt først og fremst i helger

 • Oftere løyper i vinterferie og påskeferie

 • Løyper i forhold til betaling

 • Rundløyper

 • Skille skiløyper fra annen trafikk

 • Skikkelig merking

 • Pålitelig informasjon via SVU, Hedalen.no og SMS

Forbehold:

 • Vi må vise respekt for været!

 • Legge løyper der det er trygt å ferdes.

 • Velge traseer der løyper kan holde seg.

 • Det må være tilstrekkelig med snø.

Det finnes flere alternativer når det gjelder teknologisk løsning:

Snøscooter med fres:

 • Et rimelig alternativ

 • Kan frese spor

 • Små behov for løypejustering

 • Fører sitter ”utendørs”

 • Kan ikke jevne ut skavler og ujevnheter

Bruke én av løypemaskinene bygda har:

 • Mindre investeringsbehov

 • Må betale leie

 • Gammel teknologi

 • Vanskelig å reparere når noe går galt

 • Store fraktkostnader

Ny løypemaskin:

 • Legger parallelle spor

 • Har frontbrett som kan brukes til å rette ujevnheter.  Dette gir en flatere løypeprofil.

 • Slår lufta ut av snøen slik at løypene blir faste

 • Har fres som lager nye løyper i både hard skare og is.

 • Lager skøytetraseer på kort tid

 • Lager solid såle som holder i lang tid

 • Stabil såle når det er varmt i været

 • Freser spor

 • Forlenga skisesong

 • Godt arbeidsmiljø for fører

 • Noe terrengtilpassing må trolig til

 • Krever nye traseer

 • Mindre vedlikehold på ny maskin

Harald Kjensrud er bygdas fremste ekspert på oppkjøring av skiløyper.  Han anbefaler ny løypemaskin. 

Dette kan være ett av flere alternativer:

Forslag til vedtekter for løypelag

Arbeidsgruppa har også laget forslag til vedtekter for løypelag.  Les mer her.

Konklusjon:

Møtet sluttet seg til hovedtrekkene i arbeidsgruppas forslag.  Det viktigste er nå å finne ut hvor løypene skal gå.  SVU vil lede dette arbeidet.  Følgende personer ble valgt inn i interimsstyret:

 • Olaf Ødegaard og Henning Perlestenbakken (finner traseer i samarbeid med SVU)

 • Ola Einar Grøv (grunneiere)

 • Helge Nordby (næringsliv)

Magne Ruud trekker seg ut fra gruppa mens Line Mork (hyttefolket) og Arne Heimestøl (Hedalen.no) fortsetter.  SVU skal kalle inn til nytt møte.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |