Sist oppdatert: 07.11.2008 07:22

Hvem eier veien Åsli-Åsliseter?

ARNE HEIMESTØL
 

Grunneiere som er knyttet til den kommunale veien fra Åsli til Åsliseter har, via advokat Svein Erik Sveen,  i brevs form, henvendt seg til Sør-Aurdal kommune. "Det synes her å være en noe rar problemstilling, men det synes klart at grunneierne må anses som eiere av parsellen. Dette gjelder både faktisk og rettslig," skriver advokaten.

Fra grunneiersiden vurderes det nå å politianmelde kommunen og/eller ta andre rettslige skritt. Les hele brevet her.

Kommunen har i brev henvendt seg til advokaten for å få klarhet i hvem det er som står bak henvendelsen. Gunnar Heiene har undertegnet et brev som ble sendt til kommunestyrerepresentantene 28. oktober.
Ordfører Kåre Helland opplyser at han har tatt kontakt med fylkesvegsjef  Arild Evensen. Evensen sier at vegstrekningen Åsli-Åsliseter har vært fylkesveg før den ble kommunal veg. Fylkesvegsjefen har ikke vært borti noen fylkesveg der fylket ikke har hatt grunneierrettigheter.

 – På fylkeskommunens sider finnes det fylkestingsvedtak fra juni 1985 om at vegen ble nedklassifisert fra fylkesveg til kommunal veg, sier Helland. Overtakelsen fant imidlertid ikke sted før høsten 1987.

– Sør-Aurdal kommune har prøvd å unngå å havne i samme situasjon som Nes kommune. Her ville kommunen tvangstilbakeføre vegen til grunneeierne. Denne saken gikk som kjent helt til Høyesterett der Nes kommune med knappest mulig flertall fikk medhold.

Ordføreren viser ellers til at kommunen i 1995 rustet opp denne vegstrekningen for ca. 4 millioner kroner. – Da var det ingen som protesterte. Det er Sør-Aurdal kommune som fortsatt er grunneier.  Og slik bør det være, for skulle det oppstå en situasjon der Buskerud og Oppland fylker skulle ønske å gjøre dette til en fylkesvei i framtiden, vil det være lettere å få det til når deler av vegen allerede er i offentlig eie.