Sist oppdatert: 07.06.2009 18:15

Ballbingen ved Hedalen skole

LEDER I HIL OG LEDER I FAU
  På forum har det vært reist noen spørsmål rundt byggingen av ballbingen og rundt lokaliseringen av denne. Leder i idrettslaget (HIL) og leder i Foreldrenes arbeidsutvalg ved skolen (FAU) ønsker med dette skrivet å informere om saksgangen, valg av lokalisering og planene videre.

Saksgangen
Ballbingeprosjektet i Hedalen er et fellesprosjekt mellom Hedalen Idrettslag, Hedalen barne- og ungdomsskole og Foreldreutvalget ved Hedalen skole. Styret i HIL diskuterte muligheten for bygging av en ballbinge på møte 19.08.08 og tok deretter kontakt med leder i FAU, samt rektor ved Hedalen skole.

FAU besluttet i møte 16. september at de ønsker å være med og søke om ballbinge ved Hedalen skole. I tillegg har leder i HIL flere ganger i løpet av høsten/vinteren informert skolens lærere på deres fellesmøter om prosjektet og om lokaliseringen av denne.

Idrettsrådet i Sør-Aurdal besluttet i møte 29.10.08 å sette ballbingen ved Hedalen skole inn i det prioriterte handlingsprogrammet for 2009 til ”Kommunedeleplan for idrett og fysisk helse 2008-2011”. Dette ble vedtatt i av kommunen i møte 05/11-08.

Søknaden ble forhåndsgodkjent av kommunen i januar 2009 og gjorde samtidig vedtak om å oppfylle den kommunale delen av finansieringsplanen (kr. 35 000). Deretter ble søknaden videresendt til Oppland fylkeskommune.

19.05.09 behandler fylkeskommunen søknadene om spillemidler, og kort tid etter får vi melding om at ballbingen ikke får spillemidler dette året, men at det er gode sjanser for å få de neste år. I styremøte 01.06.09 fatter styret i HIL vedtak om å forskuttere for spillemidler og starte byggingen av ballbingen så fort det er praktisk mulig. I disse dager jobber vi med å få levert ut nabovarsler og få de undertegnet. Hvis denne prosessen går i henhold til planen, så starter vi bygging av bingen kort tid etter skoleslutt. Bingen vil da stå ferdig før skolestart til høsten.

Lokalisering av bingen
Tidlig i fjor høst tok vi kontakt med Norges Fotballforbund, og de sendte en av sine anleggsingeniører hit for å hjelpe oss med å vurdere egnet lokalitet. Valget falt på området lengst sør på den asfalterte banen (fra basketkurven og ut til ytterkanten av den asfalterte flaten). Bingens mål er på 13mx21m, og det vil stå igjen en passasje på ca. 6 m. slik at kjøring og brøyting på grusbanen skal kunne gjennomføres greit.

Det er flere årsaker til at vi valgte dette området:

  1. Vi ble anbefalt at kommunen skulle stå som utbygger av bingen. Dette gir økonomiske fordeler for prosjektet da vi på denne måten vil få tilbakeført all momsen (60-70 000 kr). For at kommunen skulle kunne påta seg å være utbygger krever de at det bygges på kommunal grunn. Grusbanen, gressbanen og skøytebanen står på idrettslagets grunn.
  2. FAU, HIL og skolen har ønsket at bingen skal brukes aktivt av skolen både i friminuttene og til gym o.l. Det har derfor vært ønskelig å ha en plassering så nær skolen som mulig for å sikre tilgjengelighet spesielt mht. friminuttene/midttimen. Bingen, slik den er plassert, vil også være tilgjengelig for SFO og barnehagen.
  3. Vi har vurdert å plassere bingen nede i grøntområdet/skogområdet. Dette har vi forkastet på grunn av at bingen da vil båndlegge store deler av skolens grøntareal. I dette området er det i hovedsak de yngste elevene som leiker. Her er det rolleleik, bygging av hytter, ”naturstier” og mye annen leik initiert av ungenes egen fantasi i et samspill med naturelementene. I tillegg så er den lange gressbakken ned fra den asfalterte plassen brukt som skolens akebakke hele vinteren igjennom. Hvis bingen ble plassert nedenfor den, ville vi ødelegge akeområdet.
  4. Det asfalterte området der bingen skal stå, blir i dag i hovedsak brukt av eldre elever til baskeball og annen type ballspill. Ballbingen vil være utstyrt med basketkurver, håndballmål (som også kan brukes til fotball) og volleyballnett. I tillegg kan den brukes til badminton og tennis om ønskelig. Vi vurderer det derfor slik at ungene får et bedre tilrettelagt tilbud for de aktivitetene de allerede bedriver på dette området.
  5. Det vil forsvinne noen parkeringsplasser. Det betyr at ved større arrangement på skolen så vil en i noe større grad enn i dag måtte benytte seg av grusbanen til parkering.

Vi har tidligere fått spørsmål vedr. støy fra bingen. Dette tok vi med i vurderingen da vi valgte leverandør av ballbinge: ” Scansis Løkka er utviklet i tett samarbeid med industridesignere, Sintef m.fl. for å gi den et design som smelter mest mulig inn i miljøet og skal tåle vær, vind og bruk år etter år. Materialene som brukes, har gjennomgått omfattende testing med tanke på støy, motstandsdyktighet mot hærverk og slitasje. Det er til og med gjort tester får å finne optimal avstand mellom plankene for at det skal gi minst lyd ved balltreff, så her er ingenting overlatt til tilfeldighetene.” (fra produktbeskrivelsen av ballbingen).

Det vil bli satt opp reglement for bruk av bingen. På dagtid er det skolen som får bestemme hvordan aktiviteten skal reguleres både mht. hvem som skal benytte den og evt. hvilke aktiviteter som skal foregå til ulike tider. Dette for å sikre at bingen blir brukt til allsidig ballaktivitet gjennom dagen. På ettermiddagen er det HIL som står ansvarlig for når og hvordan bingene blir brukt. Det vil ikke bli tillat å bruke bingen seint på kvelden (klokkeslettet er ikke bestemt ennå), av hensyn til naboer.

HIL vil også være ansvarlig for drift og vedlikehold av bingen. Så skolen får et topp moderne idrettsanlegg som FAU og HIL har reist på dugnad og finansiert gjennom spillemidler, gaver og egenkapital. Den kommunale regninga blir et engansbeløp på kr. 35 000, mens alle kostnader til drift og vedlikehold tar idrettslaget seg av.

Ballbingen skal være et samlingssted for dem som ønsker å drive uorganisert fysisk aktivitet. Det betyr at den i utgangspunktet ikke skal benyttes til organisert trening. Tvert i mot skal den være et tilbud til de som ikke har noe organisert treningstilbud.

På sikt ønsker vi å tilrettelegge grøntområdet rundt bingen også til andre typer aktiviteter. Eks. montering av klatrevegg på bingen, området med sitteplasser, natursti med fysiske utfordringer i skogområdet o.l. Det er mulig å sende inn ytterligere en søknad om midler til nærmiljøanlegg til dette. Også det prosjektet vil planlegges i et samarbeid mellom FAU, HIL og skolen.


Eksempel på parkanlegg rundt ballbinge

Vi håper dette har gitt svar på noen spørsmål rundt ballbingen. Vi vil også benytte anledningen til å igjen takke ScanAccount, Hedalen Røde Kors, Hedda Hytter, Livi, Joker og Nordby Graveservice for de rause bidragene til dette prosjektet. Uten denne støtten fra dere hadde vi ikke hatt økonomisk mulighet til å starte byggingen denne sommeren!
Med hilsen

Tone Kjensrud (leder HIL) og Mona Strandbråten (leder FAU)

Lenker: