Sist oppdatert: 06.11.2009 04:54

Skolesaken går til lovlighetskontroll

ARNE HEIMESTØL
 
Med 14 mot 11 stemmer vedtok kommunestyret å opprettholde skolevedtaket av 24.9.2009. Saken går nå til lovlighetskontroll
.

Harald Liodden begrunnet hvorfor fire kommunestyrerepresentanter krever lovlighetskontroll av skolevedtaket. Han kalte saksbehandlingen for "krumspringsdemokrati".  - Jeg har aldri i noen sak følt meg så til de grader lurt som i skolesaken, sa KrF-representanten.

Liodden gikk gjennom saksbehandlingen. Et hovedpoeng i gjennomgangen var at kommunestyret enstemmig hadde vedtatt at reisevegen fra Hedalen til Bagn var for lang til at skolesammenslåing av ungdomstrinnene skulle være aktuelt. Liodden viste videre til opplæringsloven og barnekonvensjonen - som nå er norsk lov. - Tilliten til det politiske systemet i kommunen er kraftig svekket Det er uetisk det som har skjedd. Her er presentasjonen Liodden brukte i kommunestyret:

  • Powerpoint (originalversjon)
     
  • Pdf. (Bruk navigasjonsknapper i verktøylinjen for å gå til neste side.)

Elling Fekjær hadde også ordet. Her gjengir vi hele innlegget:

Ordfører 

 

Jeg mener det er riktig at dep. ved fylkesmannen går gjennom og ser på lovligheten av grunnlaget vedtaket om nedleggelse av ungdomsskolen i Hedalen er fattet på.

 

Jeg tør påstå at jeg er en sentral politikker i Sør Aurdal, da jeg sitter som kjent fast i formannskaskapet og dermed medlem også av styringsgruppa. I begge disse fora var det å legge ned ungdomsskolen i Hedalen for å overføre elevene til Bagn ikke aktuelt på grunn av geografi og lang reiseavstand. Konsekvensene for en nedleggelse av ungdomsskolen i Hedalen er ikke skikkelig utredet, da det heller ikke i  oppvekstgruppa – som skulle gå gjennom skolestrukturen i Sør-Aurdal – var noe aktuelt tema med nedlegging av ungdomstrinnene i Hedalen. Dette på grunn av reiseavstand.

 

I siste møte i styringsgruppa 8. sept 09, altså 2 uker før kommunestyrebehandling av skolesaken, foreslo ordfører Helland som første alternativ å ”legge på is” å kjøre ungdomsskoleelevene fra Hedalen til Bagn på grunn av reiseavstanden. Dette fikk ordfører gjennomslag for i styringsgruppa. Styringsgruppa samlet seg derfor om andre alternativ til strukturendring, noe rådmannen utarbeidet sak på til kommunestyrebehandlingen 24. sept.

 

Da ordfører i møte 24. sept kom med forslag om nedleggelse av ungdomsskolen i Hedalen, kom dette fullstendig overraskende på meg.  Er dette en god og forsvarlig prosess for å gjøre så store strukturendringer på?

 

Jeg reiser da spørsmål om utvalg/fora som etter loven har rett til å uttale seg i skolesaken har hatt mulighet til å uttale seg FØR vedtaket ble fattet 24. sept.

 

Jeg mener som sagt at vedtaket ble fattet uten at

-          skikkelig konsekvensutredning om nedleggelse av ungdomsskolen i Hedalen var gjort på forhånd
 

-          nødvendige/lovpålagte utvalg/fora har ikke fått uttale seg i forhold til de faktiske forhold

- Vi er alle ombudsmenn for alle kommunens innbyggere, sa Emmy Bakkom.

Helland viste til at det er vanlig å komme med forslag til vedtak i et møte. -Det har jeg gjort i dag også. Han hadde ikke noe mot at saken blir sendt til lovlighetskontroll. – Det er feil å trekke seg i denne saken i dag. Vi må få gjort en grundig vurdering nå.

Marianne Haldis Jensen likte ikke debatten og mente at den nå var preget av skittkasting.

Arvid Berg hadde håpet at kommunestyret hadde kommet til at vedtaket fra 24. september er et umulig vedtak. - Er kommunen tjent med 1-10-privatskole i Sør-Aurdal? Noen bør gå på talerstolen og be om unnskyldning i dag.

Med 14 mot 11 stemmer opprettholt kommunestyret skolevedtaket fra 24.11.

Kommunestyresak 039/09, Driftstilpasning 2008-2011. Framtidig skolestruktur, krav om lovlighetskontroll.