Sist oppdatert: 19.10.2009 18:18

Ber om lovlighetskontroll

ARNE HEIMESTØL
 

Kommunestyrerepresentantene Emmy Bakkom, John Breen Aspholt, Tor Einar Fekjær og Harald Liodden ber Departementet v/Fylkesmannen forta en lovlighetskontroll etter kommunelovens § 59 av kommunestyrets vedtak i skolesaken (sak 039/09).

  • Les brevet fra kommunestyrerepresentantene her.

Dette sier § 59 i kommuneloven:

§ 59. Lovlighetskontroll, opplysningsplikt m.v.

1. Tre eller flere medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget kan sammen bringe avgjørelser truffet av folkevalgt organ eller den kommunale eller fylkeskommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Det samme gjelder avgjørelser om møter skal holdes for åpne eller lukkede dører, jf. § 31, og avgjørelser om habilitet. Avgjørelser om ansettelse, oppsigelse eller avskjed er ikke gjenstand for lovlighetskontroll.

2. Krav om lovlighetskontroll framsettes for det organ som har truffet den aktuelle avgjørelse. Hvis dette opprettholder avgjørelsen, oversendes saken til departementet.

3. Krav om lovlighetskontroll medfører ikke at iverksettelsen av den påklagede avgjørelsen utsettes med mindre det organ som har truffet avgjørelsen, kommunalt eller fylkeskommunalt organ overordnet dette eller departementet fatter slikt vedtak.

4. Ved lovlighetskontroll skal det tas stilling til om avgjørelsen

a. er innholdsmessig lovlig,
b. er truffet av noen som har myndighet til å treffe slik avgjørelse, og
c. er blitt til på lovlig måte.

Departementet skal oppheve avgjørelsen hvis det er gjort slike feil at den er ugyldig.

5. Departementet kan på eget initiativ ta en avgjørelse opp til lovlighetskontroll.

6. Departementet kan kreve at kommunen og fylkeskommunen gir opplysninger om enkeltsaker eller sider av kommunens og fylkeskommunens virksomhet. Departementet har rett til innsyn i alle kommunale og fylkeskommunale saksdokumenter.

7. Departementet fastsetter nærmere regler om tidsfrister for krav om lovlighetskontroll.

Ordfører Kåre Helland opplyser at skolesaken kommer opp igjen i kommunestyret 5. november. Dersom kommunestyret opprettholder vedtaket fra 24. september, sendes saken til Fylkesmannen. En lovlighetskontroll kan ta tid – opp til et halvt år.