Sist oppdatert: 21.02.2011 07:22

Parkering på Teinevassåsen

 

Tor Einar Fekjær (Frp) stilte i kommunestyret sist torsdag spørsmål om parkeringsforholdene på Teinevassåsen. Vi gjengir både spørsmålet og svaret som ble gitt. 
 

 

Spørsmål til spørretimen,
kommunestyremøte 17.02.2011

Vegen Nes-Hedalen
Reset og Teinevassåsen har i lange tider vært det mest brukte rekreasjonsområde for Hedalen og omegn. For de som ikke har hytte med dertil tilhørende parkeringsplass, har naturligvis parkering foregått langs med veien.
I vinter har det kommet opp skilt: "parkering forbudt langs med veien 3-4km", noe som gjør at området i praksis er stengt for annet enn gjennomgangsbilturisme/gjennomkjøring.
Hedalen Løypelag kjører opp mange løyper i Hedalsfjellet, hvorav 2 av disse krysser denne veien. Løypelaget er helt avhengig av frivillige midler for drift, men uten parkeringsmuligheter vil selvfølgelig antall skiturister i løypene minske, med antakeligvis sviktende økonomiske midler til driften.
Sør-Aurdal kommune har 19 andeler, dvs. 19% eierinteresse i veglaget som ble stiftet i 2008.
Hva har kommunen tenkt å foreta seg, og hva kan kommunen foreta seg for at allmennheten fremdeles kan nytte dette området til bl.a. skiturer?

Tor Einar Fekjær.
 

 

Spørsmål til spørretimen i kommunestyret 17.02.11 ang. parkeringsmuligheter i tilknytning til skiløypene på Teinevassåsen

 

Kommunen er kjent med at manglende muligheter for parkering for brukere av skiløypenettet på Teinevassåsen har vært et problem i lang tid.

 

En er også kjent med at interesserte lag og foreninger i Hedalen har vurdert hva som kan gjøres for finne en løsning.

 

I prosessen knyttet til nåværende kommunedelplan for Teinevassåsen/Søbekkseter – vedtatt i 1999 – ble det fra kommunens side forsøkt på å finne en løsning. Helt fra starten av prosessen, bl.a. på åpent møte for alle grunneiere, ble det oppfordret til å komme med innspill til aktuelle areal for en eller flere parkeringsplasser. Kommunens planlegger la også vekt på dette temaet i kontakt med aktuelle grunneiere videre i prosessen. Dessverre viste det seg at ingen grunneier var interessert i å avsette areal med en lokalisering som var egnet til allmennhetens bruk.

 

Fra kommunens side valgte en da å ikke avsette parkeringsareal mot grunneiernes ønske. Det er avsatt areal til flere mindre vinterparkeringsplasser langs vegen, men disse var etter det en kjenner til tiltenkt nærliggende hytter.

 

I forbindelse med at kommunestyret behandling av kommuneplanens arealdel ble det vedtatt at kommunedelplan for Teinevassåsen/Søbekkseter skal revideres. En finner det naturlig at parkeringsmuligheter blir et tema også denne gang. Dersom det heller ikke denne gang er interesse fra grunneierne, så kan det bli et tema som må avklares politisk om det allikevel skal avsettes et areal til parkering for allmennheten.

 

Dersom det i mellomtiden skulle åpne seg en mulighet for å etablere en parkeringsplass, vil selvsagt kommunen i utgangspunktet se positivt på dette.