Sist oppdatert: 12.07.2011 19:21

Vi trenger flere leger!

Mari Bjørkheims bortgang bidrar til å sette legedekningen i Sør-Valdres på dagsorden. Sør-Aurdal har for tiden to mannlige leger. I skrivende stund har de 191 ledige plasser på sine lister. Vakant hjemmel, som ikke har noen aktiv lege, har 933 ledige plasser. I Etnedal er det 90 ledige listeplasser, i Ringerike 1597 og i Nord-Aurdal 19.

Fastlegeordningen gir pasientene mulighet til selv å velge lege. Dette betyr at sør-aurdøler kan velge fastlege enten i egen kommune eller utenfor. Det betyr igjen at det kan være både hyttefolk og personer fra andre kommuner som har valgt én av vår kommuners to leger som sin fastlege.

Det som synes opplagt, selv med samarbeidet med Nes i Ringerike, er at Sør-Aurdal har for liten legedekning. De to legene kan ha inntil 2200 pasienter. Det betyr at det er minst 1000 av kommunens innbyggere som ikke har mulighet til å velge lege i egen kommune. Hvorfor et så betydelig antall pasienter velger å stå på vakant hjemmel eller å velge lege i annen kommune, er ikke godt å si. Et moment er ganske sikkert ønsket om å kunne velge en kvinnelig lege. Det tilbudet har en hatt blant annet på Nes i Ådal, i Etnedal og i Nord-Aurdal.

Når legene i Sør-Aurdal skal ha ferie eller avspasering, har kommunen bare én lege. Skjer dette i ordinære ferieperioder, vil det si at denne ene legen vil ha et stort ansvar for både kommunens vanlige befolkningen, men også for eksempelvis hyttefolket. Som kjent er det omtrent like mange hytter som innbyggere i kommunen vår.

I 2012 innføres en stor helsereform. Kommunene vil få større ansvar for syke pasienter når disse skal utskrives etter avsluttet behandling på sykehusene. Etterspørselen etter helsetjenester i kommunene vil øke. Det er staten klar over, og ekstra midler tilføres kommunene for å møte dette behovet.

Vi er glade for at Ringerike kommune vil lyse ut ledig legehjemmel på Nes i Ådal. Øyvind Kjelsvik, stedfortreder for kommuneoverlegen i Ringerike, mener det vil bli vanskelig å erstatte en kapasitet som Mari Bjørkheim. – Det bør også vurderes om legekontoret på Nes kan styrkes med en turnuskandidat.

For noen år siden investerte Ringerike over 10 millioner kroner i nye kontorlokaler. Vi vet at mange fra Sør-Aurdal har benyttet dette legekontoret  – også fordi de føler tilhørighet til sykehus og andre helsetjenester i Buskerud. Dette er geografisk betinget. Ringerike sykehus med fødetilbud og akuttfunksjoner er betydningsfullt for Sør-Aurdal.

Leger vil som oftest ha noen å samarbeide med. Det kan skje innad i kommunen eller på tvers av kommunegrenser. Ettersom legene skal betjene pasienter fra flere kommuner, ser vi det som en opplagt fordel at slikt samarbeid finner sted. Det vil være en vinn-vinn relasjon for Sør-Aurdal og Ringerike hvis legene i Nes og Bagn kan vikariere for hverandre.

Vakant hjemmel i Sør-Aurdal bør snarest mulig lyses ut. Det vil lette presset på de to legene som er i kommunen og gjøre at alle pasienter kan få time i vanlig kontortid. Tar vi hensyn til de kommunale oppgavene legene skal utføre, kurativ virksomhet og helsereformen som innføres i 2012, er det liten tvil om at det er nok arbeid til tre leger i kommunen vår.

Det er kommunene som har ansvar for fastlegeordningen. De skal sørge for at det er nok fastleger i kommunen, de skal bestemme hva som skal skje dersom en lege reduserer eller legger ned sin legepraksis, eller det opprettes en ny fastlegestilling i kommunen. Det finnes en fastlegeansvarlig i hver kommune, som regel er dette kommunelegen.

– Alle offentlige oppgaver tilknyttet kommunelegetjenesten blir dekket av de to legene i Bagn, sa kommunelege Halleby til Hedalen.no i 2009 og fortsatte:
– Det er topp kvalitet på både denne tjenesten og på kurativ virksomhet i Sør-Aurdal kommune. Vi har også kapasitet til å ta imot de ca. 300 pasientene som står på Bjørkheim sin liste.

Med full liste sier doktor Holen i Hønefoss ja til å gi både ordinære timer og akutt hjelp i kontortiden i ukene 28 og 29 i år. De to legene i Sør-Aurdal har 192 ledige listeplasser, men kan bare tilby akutt hjelp. Kontrasten er slående.

Vi finner grunn til å stille spørsmål om ikke legesaken snart bør løftes opp på politikernes bord. Verken kommunelege Halleby eller rådmannen har etter vår mening vist handlekraft nok til å sikre en legetjeneste som først og fremst setter pasientenes interesser, og deres behov for reell valgmulighet, i sentrum.