Sist oppdatert: 15.02.2012 08:47

Sykefraværet øker i Sør-Aurdal kommune

ARNE HEIMESTØL
  I 2010 var det totale sykefraværet på arbeidsplassen Sør-Aurdal kommune på 8,2 %. I 2011 hadde tallet steget til 8,4 %. På avdelingene varierte fraværet i 2011 fra 0 – 33,9 %. Torsdag 16.2. får kommunestyret saken på sitt bord.


 


 

Grensen mellom korttids- og langtidsfravær går ved 40 dager. Langtidsfraværet var i SAK i 2011 på 72 %.

Høyt offentlig fravær
Sykefraværet er gjennomsnittlig høyere i SAK enn på andre arbeidsplasser i kommunen. Dette kommer fram når en sammenligner det legemeldte fraværet for samtlige arbeidsplasser med det legemeldte fraværet i SAK.


Legemeldt fravær i hele kommunen. (Kilde: NAV)

Store forskjeller
Legemeldt sykefravær i 2011 fordelt på ansvarsområder i SAK viser store forskjeller. Her er noen eksempler:

Årsaker til sykefravær
På nettstedet Fastlegen.no skriver legene Liv Haugli og Hilde Teigi om årsaker til sykefravær.

"Psykososiale forhold på arbeidsplassen påvirker sykefraværet. Over 50 % av de sykmeldte har muskel-skjelett-plager og psykiske lidelser. Mange langtidssykmeldte har diagnoser der det ikke er funnet noen objektive tegn på sykdom. Noen ganger har personen flere helseplager, for eksempel opptrer angst og depresjon ofte sammen med fysiske, kroppslige plager."

  • Les hele artikkelen her.

Det overordnede målet for alt sykefraværsarbeid i Sør-Aurdal kommune er å sørge for at det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet skal være så godt at ingen ansatte blir syke som en direkte følge av jobben, samt å bidra til å holde sykefraværet i organisasjonen så lavt som mulig, heter det i SAK sin handlingsplan for forebygging av sykefravær.

Kommunen er videre opptatt av at den må drive sykefraværsarbeidet på en slik måte at arbeidstakere som virkelig blir syke, ikke føler seg som en byrde.

Planen peker også på at sykefraværet som regel i gjennomsnitt er høyere blant turnuspersonell enn blant øvrige kommunalt ansatte. Dessuten vil terskelen for å bli hjemme ved smittsom sykdom være lavere ved personell som arbeider i omsorgsyrker.

I en kronikk på nettstedet til Institutt for samfunnsforskning reises spørsmålet om sykefravær også er smittsomt.

Kostnader ved sykefravær
Norge har verdens høyest sykefravær, og samtidig en av verdens friskeste befolkninger.

En spørreundersøkelse SINTEF har gjennomført i et utvalg av NHOs bedrifter viser at ei ukes sykefravær i gjennomsnitt koster bedriftene 13000 kroner i tapt produksjon og økte kostnader. Les mer her.

KS har laget en beregningsmodell for kostnader av sykefravær i kommunene.

Til nettstedet Forskning.no uttaler trygdeforsker Kjell Vaage at det er vanskelig å få gjort noe med langtidssykefraværet så lenge en ikke er villig til å røre sykelønnsordningen. – En forsikringsordning som denne må ha egenbetaling både for arbeidsgiver og arbeidstaker, sier han.

Vil finne årsaker og sette inn tiltak
Ordfører Kåre Helland mener kommunen først bør se på de områdene som har høyest sykefravær og undersøke hva årsakene kan være. Han spør seg om høyt fravær kan være relatert til budsjett, arbeidsforhold eller annet.

– Sykefraværet vil variere gjennom året, vi ser at etter 3. kvartal ble det rundt 7 %. Nå har det økt til 8,4 % – som er høyere enn ønsket. Dette kan ha mange grunner. Vi har områder som har sterkere belastning enn andre, og vi har noen små områder hvor vi har hatt langtidssykmeldinger. Nå har vi satt nettopp dette på dagsorden, og jeg håper vi sammen kan finne gode løsninger slik at vi kan redusere sykefraværet igjen.

Ordføreren peker på at kommunen gjennom flere år har hatt store økonomiske utfordringer. – Det er ikke utenkelig at noen områder har større belastning enn vi har budsjettert. Dette må vi se på og eventuelt korrigere.

Hvilke konsekvenser får sykefraværet for kvaliteten på tjenestene kommunen gir?

– Det er klart vi kan få redusert kvalitet om vi må sette inn mange nye som trenger opplæring og lignende. 

  • Se også Sør-Aurdal Høyre sin kommentar til sykefravær.