Sist oppdatert: 26.06.2012 11:42

Ikke helt trykt

Etter siste kommunestyremøte får vi håpe at endelig vedtak om bemannet bofellesskap for demente på Hedalsheimen er på plass. Saken, som var initiert av rådmannen, var gjennom levekårskomiteen, formannskap og kommunestyre i tidsrommet mai til juni 2010. Det første politiske organet sa nei. I de to andre ble det ja, med støtte fra ordfører Kåre Helland, etter at rådmannen hadde gitt grundig orientering om blant annet lønnsomheten i tiltaket, brannsikkerhet i Hedalen og Hedalsheimen som egnet område for tilretteleggelse av denne typen bofellesskap.

Hedalen.no har fortalt historien om denne og berørte saker gjennom åtte oppslag. Den forteller litt om det indre livet i Sør-Aurdal Arbeiderparti – et parti som har tradisjon for å stemme samlet. I kommunestyret i juni 2010 brøt Emmy Bakkom ut og stemte mot sitt partis forslag til vedtak. I samme organ forrige uke hadde partiet på nytt ordnet bundet mandat, og Bakkom stemte imot det hun fra talerstolen hadde gått inn for.

Fram til nå har det blitt arbeidet med å tilrettelegge for bofellesskap for demente på Hedalsheimen. Leiligheter og uteareal er tilpasset, brannsikkerheten er skjerpet, en betydelig dugnadsinnsats er lagt ned, og etter at bevilgning til åpning av bofellesskap passerte formannskapet med enstemmig vedtak, regnet de fleste med at saken var avgjort.

Slik gikk det ikke. Svein Bakke (Ap) var i siste kommunestyremøte fungerende ordfører fordi Kåre Helland (Sp) var på fylkestinget. Reidar Schlytter la på vegne av Ap fram forslag om at rådmannen skulle legge fram ny sak om lokalisering av tilbudet.

Både Emmy Bakkom (Ap), Kjell Berg (Sp) og Elling Fekjær (TPK) gikk på talerstolen og bad om at daglig leder i hjemmetjenesten, Anne Kirsti Sørumshaugen, skulle gi en orientering om saken. Flere kommunestyrerepresentanter oppfattet at fungerende ordfører var lite villig til å legge til rette for dette, han ville ha debatt om lokalisering, og ikke om selve tilbudet, men etter hvert fikk både Sørumshaugen og rådmannen ordet. Erland Odden presiserte at det aldri har vært på tale å ha to sykehjem i kommunen.

Etter orientering, debatt og gruppemøter ble konklusjonen at ingen andre ville være med på Arbeiderpartiets forsøk på å få til en ny runde om lokalisering av bofellesskapet.

Sør-Aurdal Arbeiderparti har blitt drevet fra skanse til skanse i denne saken. Det er selvsagt lov å mene at et slikt tilbud bør ligge på Bagn, men flere av påstandene partiet har framsatt, har vist seg å ikke holde mål.

Aps forslag til vedtak med begrunnelse er gjengitt i møteprotokollen fra kommunestyremøtet. Språkføring, ordbruk og rettskriving i teksten er av en slik kvalitet at den neppe kan ha passert mange kvalitetssikringsledd. Vi tar med noen eksempler:

Dette medfører at vi gir disse pasientene et trykt og godt miljø i den livsfasen de er kommet opp i. (...) Flertallet i Aps kommunestyregruppe ga også utrykk for at forslaget om å åpen en slik avdeling i Hedalen langt på vei var å snik innføre et nytt sykehjem.

Vi mistenker at partiet er opptatt av mer enn å gi denne pasientgruppen et godt omsorgstilbud. I sin iver etter å nå dette målet er det brukt framgangsmåter som kan virke sårende både for fagmiljøet i ytre del og for alle dem som har lagt ned en betydelig dugnadsinnsats for å få på plass dette tilbudet i Hedalen. Flere vil også se at en ny utsettelse kunne ha fått negative følger for pasientgruppen det nye bofellesskapet skal tjene.