Sist oppdatert: 24.06.2012 07:09

Tapte omkamp om bemannet bofellesskap

ARNE HEIMESTØL
 
Formannskapet vedtok 22. mai enstemmig å avsette 450 000 kroner av overskuddet for 2011 til styrking av hjemmetjenestens budsjett for opprettelse av bemannet bofellesskap ved Hedalsheimen. I kommunestyret sist torsdag fremmet Arbeiderpartiet forslag om at rådmannen skulle legge fram ny sak om lokalisering, men tapte så det suste.

Her er forslaget Reidar Schlytter satte fram på vegne av Arbeiderpartiet:


Reidar Schlytter
(arkivbilde)

Endringsforslag i sak 044/12, erstatter rådmanns forslag til strekpunkt 2 som omfatter forslag til avsetting av kr 450.000,-til styrking av hjemmetjenesten budsjett for opprettelse av
bemannet bofellesskap ved Hedalsheimen.
Arbeiderpartiet fremmer følgende forslag:
Kr 450.000,- avsettes til diposisjonsfondet. Kommunestyret ber administrasjon fremme ny sak om lokalisering av Dementeavdeling i Sør-Aurdal.

Begrunnelse:
Med bakgrunn i tidligere sak i kommunestyret (i 2010) ble det besluttet (mot Aps stemmer) at man skulle legge opp til å etablere en dementsavdeling på Hedalen bo- og servicesenter.
(omtalt i årsmeldingen på side 32) Arbeiderpartiet syn i saken ble ikke hørt, men i hovedsak går det ut på jf. kommunenes egen Dementsplan, har man i hovedsak blitt enige om at
demente bør få et godt og trygt faglig miljø, og at dette oppnås ved å bygge opp avdelinger på kommunens sykehjem på Bagn. På denne måten oppnår man effekt av flerbruksfordeler, styrking av fagkompetanse og god dekning av fastlege m.m. Dette medfører at vi gir disse pasientene et trykt og godt miljø i den livsfasen de er kommet opp i.
Dessuten virker det unaturlig for oss at vi bygger ned våre tilbud (avdelinger) på sykehjemmet som er topp moderne (med en kostnad på 40-50 millioner) å legge avdelinger til Hedalen boog servicesenter. Flertallet i Aps kommunestyregruppe ga også utrykk for at forslaget om å åpen en slik avdeling i Hedalen langt på vei var å snik innføre et nytt sykehjem.
Konsekvensen av dette vil medføre store økonomiske utfordringer for kommunen framover. Utgiftsmessig tror vi at en liten kommune ikke råd til å ha to sykehjem. Hedalen bo- og servicesenter er et godt tilbud i dag (understreker dette) for de eldre og dette tilbudet bør fortsette som omsorgsboliger. Leieligheten som er pusset opp for å bygge opp
dette bofellesskapet (Dementsavdeling) var nødvendig uansett, og kan lett leies ut som omsorgsboliger på lik linje med de øvrige leilighetene ved Hedalen bo- og servicesenter.

Vrien sak
Fra talerstolen ga Emmy Bakkom (Ap) støtte til formannskapets vedtak, men ettersom partiet hennes hadde bundet gruppa si, stemte alle i Ap for forslaget som ble lagt fram. De andre partiene støttet rådmannens og formannskapets forslag til vedtak. Det hører med til historien at da forslaget fra Ap falt, stemte hele nevnte gruppe for å sette av 450 000 kroner til bofellesskap på Hedalsheimen.

Både rådmann Erland Odden og daglig leder i hjemmetjenesten, Anne Kirsti Sørumshaugen, hadde ordet i saken og viste til de faglige vurderinger som ble gitt da saken ble behandlet i 2010.

Godt forberedt
Etter at kommunestyret for to år siden vedtok å legge et bemannet bofellesskap for demente til Hedalsheimen, er det tilrettelagt for dette både inne og ute. Leiligheter og fellesområder er nå pusset opp, bygda har fått en nyere  brannbil, høydebasseng er på plass slik at vannforsyningen er god, og alle leiligheter på Hedalsheimen har fått overrislingsanlegg. En betydelig dugnadsinnsats er også lagt ned for å forberede åpningen. Se disse oppslagene.

Sørumshaugen opplyser at kommunen planlegger å åpne tilbudet så fort som mulig, trolig tidlig på høsten. Først må kommunen få på plass en turnus.