Sist oppdatert: 07.06.2012 14:21

Tiltak gir hjelp til å komme i arbeid

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
 

En evaluering utført av SINTEF viser at pilotprosjektet "Mestringsveier til arbeid – psykisk helse og rus" i Hedemark, Oppland og Vestfold, har gitt resultater. Fekjærtunet overgangsboliger ble i 2009 av NAV Oppland plukket ut til å være Oppland sin kandidat i dette nasjonale fagutviklingsprogrammet. Ungdom som sliter psykisk, har fått hjelp til å komme ut i arbeidslivet.


 Seniorforsker ved Sintef Helse Sissel Steihaug overleverer her forskningsrapporten til Elling Fekjær. Fra venstre Kåre Idsø (Sykehuset Innlandet), Tor Anders Perlestenbakken (Fekjær), Esther Gihlen ( NAV Valsdres), Anne Grete Fremgaard (Valdres Kompetansevekst), Gunnar Fossholt og Paul Bowden (begge Fekjær)

Pilotprosjektet har hatt tre mål:

  • å utvikle en oppfølgingsmetode for å bistå mennesker med alvorlige psykiske vansker og rusproblemer slik at de kan komme i arbeid og/eller annen aktivitet

  • styrke samordningen av offentlige hjelpetiltak

  • å få til samarbeid mellom NAV og helsevesenet sentralt

Fekjærtunet
Det er beboere på Fekjærtunet som har deltatt i undersøkelsen som er gjort i Oppland. Dette er ungdommer som alle er utskrevet fra døgnenheten på Fekjær psykiatriske senter, og som har hatt behov for individuelle og til dels betydelige ekstratiltak før de kommer tilbake til hjemkommunene sine. Flere av dem har aldri bodd for seg selv, og de fleste har ingen arbeidserfaring.

Flere av ungdommene har ikke hatt tilleggsproblemet rus, men har hatt omfattende psykiske problemer.

Pilotprosjektet viser at alle deltakerne har hatt god nytte av opphold ved døgnenheten. På Fekjærtunet lærer de å bo for seg selv og å være alene. Oppholdet her kan variere fra 1/2 til 2 år.

En strukturert hverdag der en kommer seg opp, lager mat og får jobberfaring, står sentralt. Målet er å være i stand til å ha en vanlig lønnet jobb eller skolegang etter endt løp ved Fekjærtunet. Og her samarbeider blant andre NAV, Valdres kompetansevekst, Sør-Aurdal kommune og poliklinikken på Fekjær psykiatriske senter om å gi et best mulige tilbud.

Samhandling viktig
De fem som arbeider i poliklinikken og ved ambulant team i Fekjær, har en sentral rolle. De samhandler med hjemkommunen til den enkelte beboer, blant annet gjennom videokonferanser. Slik kan hjemkomst forberedes.

Det samme gjør NAV og Valdres Kompetansevekst. Forskningen viser at dette er en riktig vei å gå i å lykkes for den unge til å få et godt og fullverdig liv i sin hjemkommune. Med andre ord sier det 2 ½ år lange forskningsstudiet foretatt ved pilotprosjektet Fekjærtunet /Mestringsveier til arbeid at prosjektet har vært særdeles vellykket.

Sør-Aurdal kommune har 2 1/2 miljøarbeiderstillinger knyttet til boenhetene. Denne tjenesten er finansiert av hjemkommunene til beboerne. Beboerne kommer fra ulike steder i landet, og det er per i dag ventelister for å få plass på Fekjærtunet.

– Jeg vil berømme næringslivet i Sør-Aurdal som har bistått oss i arbeidet med å gi beboerne i Fekjærtunet arbeidslivserfaring, sier daglig leder på Fekjær psykiatriske senter, Elling Fekjær. Det er NAV som har organisert tilbudene, og jeg oppfatter dem som en fordel for alle parter. Fekjær peker også på at tidlig innsats er en nøkkel til suksess.

Prosjektet går nå over i permanent fase, men med noen små justeringer.
 
  • Fekjær psykiatriske senter har i dag 44 ansatte. Fem av disse er knyttet til poliklinikken/ambulant team ved senteret.

  • Fekjærtunet overgangsboliger  er navnet på de seks boenhetene som ble tatt i bruk i 2009.

  • Beboerne på Fekjærtunet får arbeidspraksis i vanlige bedrifter i Sør-Aurdal.Daglig leder av poliklinikken, Gunhild Haug Blakstvedt, Elisabeth Kampen, NAV Valdres og AG Fremgaard, Valdres Kopmpetansevekst.


Ass. Enhetsleder Perlestenbakken, psykolog ved døgnenhet Fekjær, Line Esberg.