Sist oppdatert: 14.05.2012 21:11

Gruppelederne svarer

ARNE HEIMESTØL
 

27. april publiserte Hedalen.no et oppslag om kommuneøkonomien i Sør-Aurdal. Med bakgrunn i dette sendte vi spørsmål til alle partiene/listene. Gruppelederne har valgt å gi et samlet svar, og dette gjengir vi slik vi har mottatt det.

 1. Er dere enige i rådmannens uttalelser om kommunens økonomi?

  Rådmannens beskrivelse av fakta er rett, og kommunestyret vil være hans støttespillere i arbeidet med å forbedre Sør-Aurdal kommune sin økonomi.
   

 2. Hva tenker partiene om flerbrukshall, kulturhus og størrelse på svømmebasseng?

  Kommunestyret kan som alle andre innbyggere ha sine drømmer. Vårt første mål er å erstatte bygninger som ikke er i tilfredsstillende stand. Deretter kan vi arbeide for å gi kommunens innbyggere et enda bedre tilbud innen kulturbygg og idrettsanlegg.
   

 3. Hva mener partiene om hvor mye kommunen kan ha i lån?

  Hvor mye Sør-Aurdal Kommune kan betjene av renter og avdrag er selvfølgelig et anliggende for kommunestyret.
   

 4. Hva tenker dere om driftskostnader knyttet til utvidede arealer?

  Nye arealer skal kunne driftes vesentlig rimeligere enn gamle arealer. Styringssystemer, byggekrav (for eksempel større isolasjonstykkelse), gjenvinning av varme, endrede krav til byggemetoder for å effektivisere for eksempel rengjøring gir positive effekter på driftsøkonomien.
  Forholdene ved SAUS er for oss et ikke helt nytt problem, men tilstanden er alvorligere enn tidligere rapport har fortalt oss.

  Kommunestyret vil med assistanse av kommunes administrasjon nøye utarbeide en helhetlig plan for Fossvangområdet. Vi har de vedtakene som ble tatt på vårt møte 19. april å forholde oss til. Her kommer det tydelig frem at det er mange forhold som må utredes før nye vedtak kan tas, og det er derfor altfor tidlig å legge frem skisser og kalkyler over fremtidige anlegg.
   

 5. Hvordan prioriteres flerbrukshall/kulturhus/utvidelse av SAUS i forhold til andre saker dere var opptatt av i valgkampen?
  Kostnadene ved SAUS var ikke et tema i valgkampen, men vi ønsker ikke å la dette gå ut over andre tjenester, som kommunen yter til sine innbyggere.
   

 6. Ser dere andre innsparingsmuligheter eller muligheter for økte inntekter dere ikke har vært inne på til nå?
  Kommunestyret skal i juni se på kommunens drift og budsjetter. Der skal vi sammen se på utfordringer og muligheter som Sør-Aurdal kommune står overfor i fremtiden.

Sør-Aurdal kommunestyre.
Kjell Berg, gruppeleder, Senterpartiet
Magne Damslora, gruppeleder, Arbeiderpartiet
Tor Einar Fekjær, gruppeleder, Fremskrittspartiet
Elling Fekjær, gruppeleder, Tverrpolitisk Kommuneliste
Olav Kristian Huseby, gruppeleder, Høyre
Kari Anne Rustebakke, gruppeleder, Kristelig Folkeparti