Sist oppdatert: 15.02.2013 06:42

Foreløpig stor enighet om Fossvangområdet

ARNE HEIMESTØL
  – Det vi skal gjøre i dag, er å komme med forslag til løsninger. Deretter skal saken ut på høringer, sa ordfører Kåre Helland da han innledet saken om utvikling av Fossvangområdet.

Harry Moshagen ga en grundig orientering om saken slik den står i dag. Les presentasjonen og rådmannens forslag til vedtak her.

Forslag til vedtak
Etter orienteringen la Marit Hougsrud, på vegne av Sp og Ap, fram følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret går inn for å legge følgende punkter som grunnlag for folkemøter og for det videre arbeidet med konkretisering av romprogrammet for utvikling av Fossvangområdet.

  1. Det skal vurderes å bygge en svømmehall som grunnlag for god svømmeopplæring i kommunen. Kommunestyret ønsker et kostnadsoverslag for både bygging og drift for alternative størrelser: 8,5mX12,5m og 12,5mX25m.

  2. Det skal vurderes å bygge en hall på 25mX45m som deles i tre og som dekker behovet for gymnastikksal. Det bygges ikke gymnastikksal. Det skal vurderes garderobeanlegg i tilknytning til hall, svømmehall, fotballbane og eventuelle andre muligheter for sambruk.

  3. Det skal vurderes å bygge et kulturbygg/auditorium. Kommunestyret ønsker forslag på forskjellige løsninger.

  4. Det skal vurderes å bygge et nytt skolekjøkken som kan benyttes ved arrangementer, samt av barneskolen og ungdomskolen. Dette vil frigjøre plass som det er behov for både på ungdomsskolen og barneskolen.

  5. Møterom for idrettslag og frivillighetssentralen skal vurderes inn i planen.

  6. Kommunestyret ser det som mest naturlig å samle alle ønskelige funksjoner i ett felles bygg. Det må bygges med muligheter for utbygging senere.

  7. Kommunestyret ønsker flere alternative løsninger på plassering av bygget, antyder likevel at bygget settes opp på flomfylling opp mot SAH. Her kan huset bygges i plan med Dalagata slik at en etasje kan bygges som grupperom/klasserom for SAUS / barneskolen.

  8. Dagens C-blokk skal bestå inntil nåværende funksjoner i dette bygget helt eller delvis er gjenreist på annen tomt.

  9. Det nye bygget må flomsikres.

Karianne Rustebakke, KrF, uttrykte glede over forslaget som ble lagt fram fra Sp og Ap, og kom med følgende forslag til vedtak:

Det er ønskelig å opprette en referansegruppe for å få en tettere dialog med brukerne. Gruppen bør settes sammen av representanter for brukerne, politikere og representanter fra kommunens planavdeling.

Marianne Veglingsrud, Sp, var opptatt av at ungdommens stemmer må bli hørt og fremmet følgende forslag til merknad:

Innspill, forslag, ønsker og meninger som kommer inn fra ungdommen i Sør-Aurdal skal tas med inn i en helhetsvurdering av hva vi skal bygge på Fossvangområdet.
Videre skal de ungdommene som har sagt seg villige til å komme med sine innspill i åpent folkemøte i mars 2013 få muligheten til dette innledningsvis i møtet, og bli introdusert av møteleder som en del av møteprogrammet
.

Olav Kristian Huseby, H, mente en også må vurdere trafikkforhold knyttet til utbyggingen og satte fram følgende forslag til vedtak:

Det utredes muligheter og eventuelle begrensninger innen transport til skole, idrettsanlegg og kulturbygg i forbindelse med utbygging av Fossvangområdet.

Vedtakene
Forslaget fra Sp og Ap fikk enstemmig tilslutning. Samme skjebne fikk forslagene til Veglingsrud og Huseby. Større skepsis var det til Rustebakke sitt forslag til vedtak - 4 stemte for og 21 mot.

Videre saksgang
Nå blir det folkemøte i begynnelsen av mars, og så skal saken behandles i henhold til denne framdriftsplanen.