Sist oppdatert: 14.11.2013 06:46

Etterlyser rask fiberutbygging

ARNE HEIMESTØL
  Det er fullt i Kontorparken i Hedalen, og de som arbeider der, er alle avhengige av gode linjer mot Internett. Tregt og utstabilt nett har blitt en så stor utfordring at noen nå vurderer om de må arbeide fra lokasjoner utenfor bygda.

Opp fra Begnadalen er et viktig arbeid i gang. Sør-Aurdal Energi bygger ny høyspentlinje. Langs denne linja kommer det også fiberkabel – i første omgang til Bjørgan. Skal tilførselskabelen til – og gjennom bygda komme på plass, er imidlertid SAE avhengig av en bestilling.

Fiber til hjem
Parallelt med dette jobber Eirik Høyme Rogn i Innovangsjon SA med en søknad til Oppland fylkeskommune. Han har gitt oss denne orienteringen:

Det jobbes med et regionalt fiberutbyggingsprosjekt i Valdres, som Valdres Natur- og Kulturpark har tatt initiativ til etter ønske fra oss i Innovangsjon. Jeg er sekretær for arbeidsgruppa som jobber med å utarbeide en finansieringssøknad som skal sendes til fylkeskommunen før jul. 

SAE har i denne forbindelse jobbet med kalkyler for fiberutbygging i sitt virkeområde, og Hedalen er ett av områdene som blir tatt med i søknadsgrunnlaget. Det man legger til grunn i søknaden, er i hovedsak såkalte FTH-prosjekter (Fiber til hjem), som tar høyde for at man kan levere fiber til alle husstander i områdene man bygger ut. Dette betinger selvfølgelig at også stamnettet er på plass, dvs. fiberkabel over fra Begnadalen i Hedalens tilfelle. 

Dersom man får tilskudd fra fylkeskommunen, så må også en kommunal egenandel på plass før utbygging kan starte lokalt. Man får garantert heller ikke finansiert alle de ønskede utbyggingsområdene i første runde, så kommunene må gjøre sine prioriteringer når et eventuelt fylkeskommunalt tilskudd er på plass. Da er det naturligvis viktig med lokalt engasjement som underbygger behovet :-) 

De utbyggingsplanene som utarbeides i denne omgang, vil forøvrig danne grunnlaget for et langsiktig finansieringsarbeid, så selv om vi ikke får alt på plass i første runde, så er målet til arbeidsgruppa å legge grunnlaget for tilnærmet komplett fiberdekning til bedrifter og bolighus i Valdres i løpet av årene som kommer. Det er store områder som skal dekkes, så vi må leve med at ting tar tid - men det jobbes aktivt med saken!

Støtter krav om utbygging
Fekjær psykiatriske senter har også etterlyst fiberutbygging til Hedalen. Vi ser det som svært viktig å få dette på plass å snart som mulig, sier assisterende enhetsleder Gunnar Fossholt.

– Vi har fått egen radiolinje, men den leverer ikke det den skal gjøre, sier Kjell Eriksen i Videomaker, som driver med filmproduksjon og er helt avhengig av raske linjer. – Fiber må vi ha så fort som mulig. Alle filmer må kunne leveres via nettet. En film på 60–70 gigabyte, klarer jeg sjelden å levere via radiolinjen. Alternativet blir ofte å kjøre til Oslo for å få levert det vi produserer. Slik kan det ikke være dersom næringslivet skal overleve og utvikle seg i bygda.

Også andre bedrifter i bygda støtter kravene som framsettes, og Erling Aronsveen i Eidsiva har gitt denne tilbakemeldingen på en henvendelse som er sendt fra næringslivet:

Først må jeg si takk for henvendelsen og for den store interessen dere viser for bredbånds infrastruktur i Hedalen. Det gleder oss stort, og vi håper vi kan være med på å oppfylle kravene innbyggerne i Hedalen har til moderne infrastruktur og tjenester i årene fremover.

Eidsiva bredbånd er kjent med arbeidene som utføres av Sør-Aurdal Energi i løpet av dette året og neste, og det pågår en dialog mellom oss om rammene i prosjektet som pr dato ikke er avsluttet. Vi kommer derfor tilbake med våre innspill så snart de nødvendige avklaringer er gjort.