Sist oppdatert: 22.01.2014 06:56

Nytt gnagerår for Sør-Aurdal

  – Jeg er overrasket over endringen som kom, og at den kom så fort, sa ordfører Kåre Helland da han ønsket et utvidet formannskap velkommen til arbeidsmøte om igangsetting av ny spareprosess.

Helland har vært med i politikken fra 90-tallet, og kunne fortelle at gnagerår har det vært flere ganger før. Det pleier, som kjent, å gå en 6–7 år mellom slike hendelser.


En krevende prosess har startet

Senterpartiet og Arbeiderpartiet hadde hatt felles gruppemøte, og de la fram fram ei liste med flere forslag til hvordan spareprosessen som nå står for døren, skal gjennomføres. Gruppene mener det er realistisk å spare minst 5 millioner kroner i 2014 og 15 millioner i 2015.

Ettersom møtet tirsdag var et åpent arbeidsmøte, ble det ikke gjort noen vedtak, men det ble gitt tydelige signaler både fra politikere og rådmann på hvordan prosessen bør gjennomføres.

Verre enn ventet
Rådmannen innrømte at endringene kommunen nå står overfor, kom brått på. Kommunen fikk 6 millioner kroner mindre i inntekter enn det kommuneproposisjonen varslet våren 2013. Sammenfall av flere uheldige omstendigheter hadde forsterket den negative utviklingen på inntektssiden. Ettersom det er så kort tid siden forrige spareprosess, mente han at kommunen kan ta utgangspunkt i arbeidet som da ble gjort. Ordføreren var inne på det samme. Papirbunken som ble produsert i driftstilpasnings-prosessen, var hele 70 cm høy.

Ikke krise
– Jeg vil hevde at vi ikke er en kommune som er i krise, sa Elling Fekjær (TPK). – Derimot har vi utfordringer knyttet til økonomi. Vi trenger ekstern hjelp i prosessen vi går inn i. Samtidig må vi jobbe sammen både med befolkningen og kommunens ansatte for å løse utfordringene vi står overfor. Fekjær la til at han i utgangspunktet har vært mot eiendomsskatt, men at han kan gå med å innføre den dersom dette er nødvendig for å berge lovpålagte oppgaver.

Sjokkert
– Jeg er lettere sjokkert over situasjonen vi er i, sa Magne Damslora (Ap). Noen budsjettoverskridelser er gjengangere, og jeg mener respekten for budsjettene vi har vedtatt, ikke er stor nok. Damslora mente at den forrige spareprosessen var tøff, og trodde ikke denne kom til å bli enklere.

Trenger bistand
– Jeg savnet ekstern bistand i rollen som arbeidsgiverrepresentant i skolegruppa jeg deltok i i forrige runde, sa Kari Anne Rustebakke (KrF).
– Sterke fagforeninger var en utfordring.

Må gjøres riktig
Rådmann Erland Odden minte politikerne om at kommunen har formkrav som må følges i slike prosesser. Disse er styrende for hvor fort en kan gå fram.

– Vi må se på både kortsiktige og langsiktige virkninger. Nedbemanningen vi gjennomførte sist, ble tatt over tid. Vi er ikke inne i en stor krise som gjør at tilsvarende nedbemanning må gjøres raskt.

Temperatur i debatten
Det oppstod meningsutveksling mellom rådmannen og politikerne om hva eiendomsskatten kan brukes til. Odden mente det var uheldig å si at den ikke kan benyttes til lovpålagte oppgaver. Det meste av det kommunen bruker penger på, er nettopp det.

Flere uttrykte forståelse for rådmannens syn, men pekte samtidig på at en slik skatt lett kan bli en lettvint løsning på problemene kommunen står overfor. Ordføreren minte om at Sør-Aurdal kommer bedre ut når det gjelder tjenester enn Nord-Aurdal, og det har kommunen fått til uten så langt å ha innført eiendomsskatt.

Temperaturen var nok høyest da formannskapet ga signaler om hvem som skal inn i prosessen. Politikerne syntes å være mer villige til å bruke ekstern hjelp enn det rådmannen ønsket. – Vi skal ikke parkere tjenestelederne, sa Emmy Bakkom, men det er viktig at vi med bakgrunn i det Håvard Moe sa, får noen til å se på virksomheten vår med friske øyne. Her fikk Bakkom støtte av Svein Bakke (Ap). – Vi trenger noen som uhildet kan vurdere det vi gjør.

Flere områder
Olav Kristian Huseby mente spareprosessen må ta for seg flere områder enn de som er nevnt i lista Ap og Sp hadde lagt fram. Kanskje kunne en klare seg med to rektorer og færre rådgivere i skolene. Det er dessuten viktig å gjøre noe for å få til ny virksomhet i bygdene. Elevtallet i skolene må opp, og kommunen må sikre seg at den til enhver tid har de fagfolkene den trenger.

Saksgangen
Administrasjonen vil sammen med ordfører lage en sak som legges fram for utvidet formannskap før den behandles i kommunestyrets møte 13. februar. Målet er å bestemme hva som skal gjøres før sommerferien og gjennomføre vedtakene fra og med høsten 2014.