Sist oppdatert: 10.05.2014 06:32

Fylkesordføreren svarer
 

  Vi har spurt fylkesordfører Gro Lundby om hennes vurdering av saken, slik den nå står. Her er svaret hun ga på e-post:
 

Bakgrunnen for saken er at fylkestinget i Oppland har vedtatt at det skal gjøres en gjennomgang av ansvarsforholdet knyttet til gang- og sykkelveger, fortau og veglys langs fylkesvegene, og en vurdering av fylkesvegene om behovet for justeringer når det gjelder klassifisering. Kommunene har i dag ansvaret for drifts- og vedlikeholdet av g/s-veger og veglys for deler av fylkesvegnettet, og i saken legges det opp til at fylkeskommunen i hovedsak skal ta over dette ansvaret. 
 

Hensikten med dette er at vi skal få en inndeling av vegnettet som er mer hensiktsmessig enn i dag når det gjelder forvaltning (drift- og vedlikehold) og funksjon. Vi ser for oss at verken fylkeskommunen eller kommunene sett under ett skal tjene eller tape på dette, men for den enkelte kommune kan ikke dette fullt ut bli et «nullsumspill», noen vil komme ut på plussiden og noen på minussiden.
 

En annen sak er at det i følge vegloven stilles standardkrav til veger som omklassifiseres. Her er hovedregelen at vegen skal settes i stand slik at den tiltenkte funksjon skal tilfredsstilles. Hvis vegen på grunn av manglende vedlikehold over tid har fått redusert standard, skal et slikt etterslep selvsagt bli utbedret ved omklassifisering, men vi må vi ha en realistisk oppfatning av hva dette innebærer.


Eventuell oppgradering i det omfang som det vises til i artikkelen ligger nok betydelig over dette nivået. Jeg har forståelse for at folk i Hedalen er lite fornøyd med dagens standard på Vestsidevegen, men dessverre fins det også andre fylkesveger med tilnærmet dårlig kvalitet. Imidlertid vil det måtte gjøres tiltak på denne vegen før den eventuelt kan omklassifiseres.

  

Det er grunn til å presisere at materialet som det vises til i Hedalen.no ikke er noe forslag, kun et grunnlag for drøfting/dialog med kommunene. Slik drøfting er nå gjennomført med alle 26 kommuner, inklusiv Sør-Aurdal. Før sommerferien skal administrasjonen legge fram forslag til et høringsutkast, som etter behandling i fylkesutvalget skal sendes kommunene til uttalelse. Fylkestinget vil ta endelig stilling til saken i desember.
 

Det er riktig at andelen fylkesveger i Sør-Aurdal som fagadministrasjonen i utgangspunktet har valgt ut for vurdering, er relativt høy. Det er også en kjensgjerning at andelen av g/s-veger og veglys som fylkeskommunen skal overta fra kommunen, ikke er særlig stor sammenlignet med de mer folkerike kommunene i fylket. I Sør-Aurdal er det heller ikke kommunale veger som synes aktuelle for oppgradering til fylkesveg.
 

Det gjenstår imidlertid å se hva som vil ligge inne når høringsforslaget legges fram, og hva som blir det endelige resultatet etter at fylkestinget har behandlet saken til høsten. Når endelig oversikt foreligger, vil fylkestinget også måtte vurdere om det kan bli aktuelt å gjøre tiltak som reduserer ulempene for kommuner som kommer uheldig ut.