Sist oppdatert: 29.04.2015 21:54

Styret for Bautahaugen samlinger informerer

 

Med bakgrunn i årsmeldinger fra Bautahaugen samlinger og Bergsrud gard, ønsker flertallet i styret å gi utfyllende informasjon om disposisjoner foretatt av nåværende og tidligere styrer.

 

På Hedalen.no ble det lagt ut dokumenter etter forrige årsmøte. Det ble lagt ut informasjon om skjøte, kontrakt og brevveksling mellom brødrene Bergsrud og landbruksmyndighetene i forbindelse med konsesjonssøknaden.

Skjøtet er tinglyst. I dette skjøtet står kontrakten nevnt. Les mer her.

Det er kontrakten som er retningsgivende for styrets arbeid, og det er der brødrene Bergsrud gir uttrykk for sitt ønske med gaven. Det brevet som ligger ved i dokumentasjonen, er en innvending mot landbruksstyret sin innstilling til å skille ut 20 mål rundt husene i forbindelse med konsesjonssaken i 2002. De skriver at gården skal holdes samlet, men dette gjelder den saken som var oppe den gang.

Både dagens styremedlemmer og tidligere styrer har forholdt seg til at gården skal forvaltes på en forsvarlig måte, og i tråd med brødrene sin intensjon med gaven. Det er derfor foretatt disposisjoner av dagens styre og tidligere styrer som er gjort i beste mening og med gode intensjoner om å ivareta arven på en best mulig måte.

Da museumshuset Brakastuggua ble bygd, ble det mangel på penger til å fullføre prosjektet. Dette medførte at bygsla tomter på fjellet ble solgt. Det var 6 tomter som tilhørte 93/3. Dette var en korrekt avgjørelse og kom Bautahaugen og bygda til gode, og er helt i tråd med brødrene sin intensjon om at gaven skulle komme Bautahaugen og byga til gode.

I Vassfaret hadde Bergsrud eierandel i skog og skoghusvære som var uoversiktlig og lite tilfredsstillende å sitte som deltager i. Dette forholdet ble ryddet opp i, og Bautahugen Samlinger trakk seg ut av samarbeidet. Vi solgte vår andel, og brukte pengene på å flytte to gamle hus til vår egen skog. Styre valgte her en representant til å i vareta vår interesser. Dette arbeide ble utført på en utmerket måte.

Flertallet i styret er av den oppfatning at dette er god forvaltning og i tråd med intensjonen med gaven. Arvid Berg har også gitt utrykk for at det er viktig å rydde opp i slike uoversiktlige eierforhold.

Vi sitter nå med en hytte på fjellet som noen mener skal leies ut. Dagens styre ser det ikke som sin oppgave å drive med utleie av en hytte på fjellet, dette er heller ikke en primæroppgave slik virksomheten er beskrevet i årsrapporten.

Bautahaugen Samlinger er en stiftelse som driver med kultur- og museumsvirksomhet. Selskapet er lokalisert i Sør-Aurdal kommune.

Fjellhytta ble i sin tid solgt til en person som skulle bygsle tomt på lik linje med de 6 andre tomtene som ble bygslet bort. Den som startet dette arbeidet, gikk konkurs. Georg kjøpte dette tilbake og fullførte arbeidet med å føre opp en hytte.

I styremøtet i mars 2014 vedtok flertallet å selge hytta. Tomta er nå målt opp, og skjøte er tinglyst med gårds- og bruksnummer 93/67.