Sist oppdatert: 15.01.2015 07:08

Mange beklagelser, men liten anger

  ARNE HEIMESTØL
Tirsdag kveld hadde Hedalen Arbeiderlag invitert til informasjonsmøte.

Sterke motsetninger kom fram i det nesten to timer lange møtet. Hedalen.no fikk være til stede, og i dette oppslaget forsøker vi å tegne et bilde av det som skjedde.

Leder i Hedalen Arbeiderlag, Øystein Fossholt, ønsket velkommen. Fra Sør-Aurdal Ap møtte styreleder Svein Bakke og nestleder Reidar Schlytter.


Reidar Schlytter og Svein Bakke

Ett av målene med møtet var å gi informasjon om hvorfor flere listekandidater fra Hedalen hadde trukket seg fra nominasjonen.

Mye turbulens
Emmy Bakkom er kommunestyrerepresentant og sitter også i formannskapet. Hun fikk ordet først og fortalte at det har vært turbulens i Sør-Aurdal Ap helt siden skolesaken kom opp i forrige driftstilpasningsprosess. Ap hadde da bestemt at flertallet i gruppa kunne binde kommunestyrerepresentantene. I skolesaken ble representantene imidlertid fristilt.

– Forholdene i partiet har fått fram det verste i meg. Samarbeidet i nominasjonskomiteen har vært vanskelig. Møtereferater mangler, og det ble foreslått at en skulle gå bort fra å operere med kumulerte plasser der alle bygdene skulle få sin representant. Bare ordførerkandidaten skulle kumuleres. På nominasjonsmøtet fikk imidlertid Hedalen Arbeiderlag gjennom sitt forslag om at de fem første kandidatene skulle kumuleres.

Samarbeidsvansker og rot
Kommunestyrerepresentant Rolf Gunnar Olsen har også meldt seg ut av partiet etter nominasjonsbråket. – Hedalen Arbeiderlag jobbet godt med valgprogrammet og fikk gjennom flere endringsforslag. Det har imidlertid vært vanskelig å jobbe sammen i partiet og i kommunestyregruppa. Olsen fortalte at han var vararepresentant til nominasjonskomiteen, men at han ikke fikk innkalling da Bakkom meldte forfall til et møte. Han kritiserte også at hjemmesiden til lokallaget fortsatt opererer med samme valgliste som den nominasjonsmøtet vedtok – til tross for at tre fra Hedalen Arbeiderlag har meldt seg ut.

Bygder blir skjellsord
Ola Jonny Fossholt hadde også sagt seg villig til å stå på lista, men trakk seg etter at det ble foreslått motkandidat til Emmy Bakkom på den siste kumulerte plassen. Denne voteringa endte med stemmelikhet.

– Jeg meldte meg til tjeneste for å være med på et lag som jobber i samme retning. Det som skjedde i nominasjonsmøtet, gjør det umulig for meg å være med i det videre arbeidet i partiet. Fossholt viste til at Hedalen Arbeiderlag ønsket at hver bygd skulle ha sin kumulerte representant. – I nominasjonsmøtet ble ordet bygd til noe annet – et skjellsord.

Bakkom la i sitt neste innlegg vekt på at det går mot kommunesammenslåing om fire år. God planlegging for framtida er en viktig oppgave i kommende valgperiode.

Bakke beklaget
Jeg beklager at nominasjonsmøtet endte slik det gjorde, sa Svein Bakke.
– Emmy Bakkom var den dyktigste politikeren vi hadde i Ap. I et nominasjonsmøte er det medlemmene som bestemmer. Kanskje hadde nominasjonskomiteen gjort for dårlig jobb.

– Hva er det partilederen beklager? spurte Magne Ruud.
– Jeg beklager resultatet. Prosessen styrte nominasjonsmøtet, sa Bakke.

Mistillit
– Hedalen Arbeiderlag oppfattet det som mistillit mot Emmy Bakkom da det ble foreslått motkandidat til henne på den siste kumulerte plassen, sa Eldor Bråthen, som pekte på at det var nestleder Reidar Schlytter som framsatte forslaget. – Jeg sitter i valgkomiteen for Sør-Aurdal Arbeiderparti. Etter det som har skjedd, er det nå ganske umulig å få folk fra Hedalen til å å stille til valg til styret, fortsatte han.

Spådde svikt i oppslutning
Anny Perlestenbakken fortalte at hun hadde vært på nominasjonsmøtet.
Hun mente at partiet etter nominasjonsbråket vil få svært få stemmer ved kommunevalget til høsten, i alle fall fra Hedalen.

Brudd på formaliteter?
Magne Ruud stilte spørsmål om resultatet av nominasjonen er klaget inn for høyere instans.

Etter dette refererte Hedalen Arbeiderlag brev som ble sendt til fylket og svar laget har mottatt.

Det oppstod deretter diskusjon om hva som har skjedd med lista etter nominasjonsmøtet. Ei ny liste ble bekjentgjort i "Valdres". Helga Perlestenbakken pekte på at det nå er tre nye navn på lista, men ingen kunne bekrefte at det var bekjentgjort medlemsmøte der alle medlemmene hadde anledning til å møte for å vedta endelig liste.

Diskusjonen endte med at partileder Svein Bakke lovte at det vil bli gjennomført nytt styremøte og medlemsmøte hvis medlemmene ønsker det – der den endelige lista kan godkjennes. Fristen for å sende inn liste i Ap er 31. januar.

Beklaget at Bakke gir seg
Emmy Bakkom sa at Svein Bakke har vært en samlende leder for partiet.
– At han nå gir seg, er et tap for partiet. Hun la vekt på at det har vært tungt å jobbe i Sør-Aurdal Arbeiderparti.
– Jeg var ikke i klanen som det blir ringt til når saker skulle drøftes.

Oppklaring fra nestlederen
Hedalen.no stilte spørsmål om hvorfor Reidar Schlytter hadde fremmet motkandidat til Emmy Bakkom.

– Det gjorde jeg fordi hun foreslo motkandidat til meg, kom det fra nestlederen.

Øystein Fossholt repliserte da at den holdningen passet bedre i barnehagen.

Én fra hver bygd
Schlytters kommentar fikk Eldor Bråthen til å ta ordet. – Hedalen Arbeiderlag fikk gjennomslag for at de fem første på lista skulle kumuleres. Vi la til grunn at det skulle være én fra hver bygd.

På førsteplass står ordførerkandidat Trine Hansbakken fra Begnadalen. Vi hadde kritiske merknader til at Stig Solbrekken fra Bagn, som jobber i administrasjonen i kommunen, skulle være varaordførerkandidat, men gikk med på at han skulle stå på andreplass.

Vi mente at Emmy Bakkom skulle stå på tredjeplass, men denne plassen gikk til Ingvild Råheim. På fjerdeplass foreslo vi Skandasri Somaskandapillai fra Leirskogen, men her ble Reidar Schlytter fra Begnadalen valgt. Avstemninga om femteplassen, hvor Bakkom deretter ble foreslått, endte så med stemmelikhet, og flere fra Hedalen forlot møtet.

– Vi burde ha stemt over om det skulle være én fra hver bygd på de kumulerte plassene, sa Svein Bakke. Fremgangsmåten til Hedalen Arbeiderlag var ikke kritikkverdig.

Alle skal med
Magne Ruud viste til Ap sitt slagord: "Alle skal med".
– Et bedre slagord synes å være "Alle mot alle".– Det er fryktelig synd at Hedalen ikke har noen representant på kumulert plass.

For enfoldig?
Eldor Bråthen kom med denne avslutningskommentaren:
– Jeg må innrømme at jeg har vært enfoldig på nominasjonsmøtet. Vi skulle ha vedtatt at det skulle ha vært en fra hver bygd. Beklager!


Eldor Bråthen

Nominasjonslista
Lista som ble publisert i "Valdres" har fem kumulerte navn. Tre av kandidatene er fra Begnadalen og to fra Bagn.

  1. Trine Hansebakken (Begnadalen)

  2. Stig Solbrekken (Bagn)

  3. Ingvild Råheim (Bagn)

  4. Reidar Schlytter (Begnadalen)

  5. Magne Damslora (Begnadalen)


Øystein Fossholt takket Rolf Gunnar Olsen og
Emmy Bakkom for innsatsen de har lagt ned i partiet.