Sist oppdatert: 29.10.2015 06:13

Rådmannen kommenterer styringsmål

 

ARNE HEIMESTØL
Fylkesmannen har laget et kommunebilde for Sør-Aurdal. Vi har stilt rådmannen fem spørsmål knyttet til denne uttalelsen. Her kommer svaret på det andre temaet vi tok opp.
 

Spørsmålet
– Fylkesmannen anbefaler at kommunen vedtar overordnede styringsmål for økonomiforvaltningen.  Dette kan bidra til at administrasjonen og politikerne bygger sin virkelighetsoppfatning på de samme fakta. Det gjør det også lettere å vurdere både driftsnivå og investeringer i et mer helhetlig perspektiv.


Hvilken kommentar har rådmannen til dette?


Rådmannens svar
Det er en anbefaling vi kan drøfte med kommunestyret. Selv om det ikke er nedfelt i vedtaks form, har vi en målsetting om noen nøkkeltall i økonomiforvaltningen som blir presentert for kommunestyret gjennom budsjettbehandlingen, i forhold til «sunn kommuneøkonomi:

 1. Netto driftsresultat 3 – 5 % over tid (fylkesmannens anbefaling er nå endret til min. 1,75 %)
   

 2. Midler til kompetanseheving tilsvarende 3 % av faste lønnskostnader
   

 3. Midler til vedlikehold av bygningsmassen, tilsvarende 80 – 100 kr. pr. m2
   

 4. Låneopptak begrenses til 8 % av frie inntekter (skatt og rammetilskudd)
   

 5. På sikt skal minimum 2 % av de frie inntektene brukes til investeringer
   

 6. Lånegjelden skal ikke overstige 70 % av driftsinntektene – bør reduseres til 50 %

I tillegg er det vedtatt handlingsregler for bruk av eiendomsskatt.