Sist oppdatert: 05.09.2015 07:14

KrF svarer

 

Hedalen.no har utfordret partier/lister til å svare på disse spørsmålene knyttet til økonomi. Her kommer svaret Emmy Bakkom (KrF) har gitt.

Case 1

  1. KrF ser ikke på økt brukerbetaling som egnet for å redde kommuneøkonomien. Det er viktig å se på hvordan skatteinntekter og statlige tilskudd brukes.

  2. Omdisponering krever at tjenestelederne hele tiden har fokus på effektivisering og ser på muligheter for et tettere samarbeid mellom etatene. En løsning kan være å slå sammen tjenester som naturlig hører sammen, for på den måten å redusere antall lederstillinger. En bør også utnytte teknologien for å kunne jobbe mer effektivt. Greier en dette, er det mulig omdisponere resursene uten at det går ut over tjenestetilbudet.

  3. Eiendommer er en formue. Derfor må vedlikeholdet følges opp slik at verdiene ikke "råtner" på rot.

  4. Barn skal ha en trygg hverdag som gir dem muligheter fremover i livet. Her bør vi så langt som mulig bruke de ressursene som er nødvendig.

Case 2

  1. Vi ønsker at eiendomsskatten på verker og bruk skal forsette som før og ikke tas vekk som det er kommet forslag om fra regjeringen. Dette vil få konsekvenser for vår kommune.

    Videre ser vi at flere kan kobles til kommunalt vann og kloakknett slik at dette ikke blir et tapsområde for kommunen.

  2. Kommunen bør se på om de tåler så stor rente/avdragsbelastning som alle nybygg vil påføre oss. Ellers vil noen som trenger hjelp, miste nødvendige tilbud.

  3. Mange før oss har vært på Robek-lista og kommet styrket ut av det.

  4. En ny driftstilpasningsprosess vil ikke være nyttig nå som vi er i gang med å "snu alle steiner". En slik prosess koster penger, og jeg tror alle kjenner de faktiske forholdene så godt at en må jobbe ut fra den kunnskapen en allerede har.