Sist oppdatert: 06.09.2015 21:02

Tverrpolitisk kommuneliste svarer

 

Hedalen.no har utfordret partier/lister til å svare på disse spørsmålene knyttet til økonomi. Her kommer svaret styret i TPK har gitt.

 

 

Svar på Case 1 

TPK vil ikke øke brukerbetalingene, og vi vil heller ikke øke eiendomsskatten. Derimot ønsker vi gradvis å øke kommunale avgifter til selvkostprinsippet.
 

Det er også noe å hente på en gradvis reduksjon i administrative stillinger , - bl.a. ved et utvidet samarbeid med andre kommuner eller, ved at en leder/konsulent kan inneha et bredere ansvar.

 

Ved på denne måten å få en mer romslig kommunal økonomi, ønsker vi å øke de direkte tilskuddene til de frivillige lag og foreninger. En krone godt forvaltet av en veldrevet frivillig organisasjon gir det mangedobbelte tilbake til oss innbyggere.

 

Vi ønsker også i en slik situasjon å øke bemanninga på planavdelinga for at den kan få kapasitet til å utarbeide framtidsretta kommunedelplaner. Skulle det bli en kommunesammenslåing, er det ekstra viktig at vi planlegger framtida mens vi selv bestemmer. En styrket planavdeling vil også kunne gi enda bedre veiledningstjeneste til eksisterende næringsliv og spesielt til nyetablerere.

 

Svar på Case 2

 

Vi på TPK ser det som svært usannsynlig at vår rådmann har feilvurdert oppsett av budsjettet så grovt at det mangler 8 millioner. Men skulle en ”Hellas-krise” oppstå i Sør-Aurdal ville vi:

 1. Be rådmannen si opp 1 til 2 stillinger i sentraladministrasjonen.
   
 2. Selge all kommunal eiendom som ikke er strengt nødvendig for den daglige driften. Og i kjølvannet av dette redusere vaktmestertjenesten og tilpasse driftsbudsjettet til den nye virkelighet.
   
 3. Sørge for at de kommunale avgiftene dekker det disse tjenestene virkelig koster. Dette bl.a. ved å utnytte det potensiale som ligger i det nye renseanlegget i Bagn . Alternativt privatisere det meste av slike tjenester.
   
 4. Selv i en krisesituasjon ser vi det uaktuelt å styre den kommunale pengesekken så dårlig at vi havner på Robek-lista.
   
 5. Og en drifttilpassingsprosess 3 ser vi mørkt på. Av erfaring ser vi at resultatet som blir politisk vedtatt ikke står i forhold til ressursbruk og uro i hele organisasjonen.
   
 6. TPK vil selv i en slik krisesituasjon ikke ta en eneste krone fra budsjettene til barnehagene, skolene, omsorgstjenestene eller kulturtilbudene.

 

GODT VALG FRA OSS I TPK-STYRET!