Sist oppdatert: 05.12.2016 18:55

Hedalen.no får kritikk

 

ARNE HEIMESTØL

I siste formannskapsmøte tok rådmann Rydland ordet og kritiserte Hedalen.no. Jeg var ikke til stede på dette møtet. Seinere har det kommet mer kritikk gjennom e-poster, og jeg velger å offentliggjøre noe av korrespondansen jeg har hatt med rådmannen og sentrale politikere.

 

E-post sendt fra redaktøren til ordfører og rådmann 27.11.2016:

Magne Damslora stilte et spørsmål i formannskapet sist tirsdag: Hva vil det koste, med de planer som foreligger nå, å drifte Sør-Aurdal idrettshus i framtiden? Dette er et spørsmål jeg mener er interessant for både allmennheten og politikere å få svar på før gruppemøter avholdes. Kan dere publisere dokumentene om prosjektet som ble lagt fram for formannskapet  slik at Hedalen.no kan lenke dem opp?

Svar fra rådmannen 28.11.

Vi leser hva du skriver på <hedalen.no>, og vi noterer oss hvilke forventninger du har til ordfører og rådmann i politiske saker.

Vi har ikke sett <hedalen.no> tilstede i et eneste formannskaps- eller kommunestyremøte etter at kommunen fikk ny rådmann 1. august. Det er der de politiske vedtak blir fattet, og vi kommer ikke til å gi preferanser til et tidligere kommunestyremedlem hva angår informasjon om politiske saker.

Vedlagt følger den informasjonen som ble gitt i formannskapet 22. november.

E-post sendt fra redaksjonen til gruppeleder Arne Leite (Sp) og ordfører Kåre Helland 3.12.:

Jeg viser til dette oppslaget i dag: /OPPSLAG/2016/desember/3f/index.htm

Hedalen.no har følgende spørsmål:

1. Hvorfor er finanskostnader utelatt i dokumentet som ble ettersendt til kommunestyrets medlemmer denne uka?

2. Rådmannen vil ha en ny driftstilpasningsprosess. Det vil ikke formannskapet. I «Valdres» leser vi at politikerne heller ikke vil ha økt eiendomsskatt. Hvordan vil dere finansiere de totale utgiftene til Sør-Aurdalhallen i årene som kommer?
 

Svar 4.12.:

Hei!

Jeg har hatt en prat med ordføreren, siden vi begge var mottakere av spørsmålene. Vi har et felles svar:

Finansutgiftene er kjente ut i fra de ulike lånebehov, og dette ble nøye presentert for Formannskapet i møte den 22. november. Finanskostnadene for vedtatt prosjekt finner du for øvrig i budsjett og økonomiplan. Lånebehovet er størst de to-til tre første årene, til moms og tilskudd har kommet tilbake. Siden det var mulige innsparinger, forenklinger og konsekvenser for fremtidige driftskostnader som var de mest usikre faktorene, var det slik vi ser det naturlig å be om en utredning av det. Finanskostnader er som sagt kjent, så her har administrasjon svart korrekt ut i fra vedtak. Har du spørsmål til det administrasjonen vektlegger og skriver, må du ta det opp med de.

Hvorfor du stiller spørsmål to er noe forundrende. Formannskapet er ikke mot at det kjøres driftstilpasning. Vårt poeng er at dette startet vi med i 2014 og det er en kontinuerlig prosess. Vi la en plan den gang som ikke er ferdigstilt enda. Så igjen, formannskapet har ikke sagt nei til dette, men følger opp vedtak fra 2014.
I forhold til å øke eiendomsskatten ser vi ikke det som nødvendig nå for 2017, og det er viktig at vi ikke bare tyr til å øke promillen for fort. Så lenge vi klarer å avsette til disp.-fond, og i tillegg opprettholde driften, kan dette gi en feil forståelse av den økonomiske situasjonen. Vil minne om handlingsregelen som er vedtatt.

Til slutt vil vi minne om at diskusjon rundt budsjett, økonomiplan, eiendomsskatt ol. skal foregå i kommunestyret på tirsdag, og ikke i media i forkant! Dette poengterte også Rådmannen på forrige formannskapsmøte.


Mvh
Kåre Helland og Arne Leite

E-post sendt til gruppeleder Arne Leite etter at Hedalen.no publiserte dette oppslaget 5.12.: 

Dette skriver du:

"Til slutt vil vi minne om at diskusjon rundt budsjett, økonomiplan, eiendomsskatt ol. skal foregå i kommunestyret på tirsdag, og ikke i media i forkant! Dette poengterte også Rådmannen på forrige formannskapsmøte."

Hedalen.no bygger sin virksomhet på disse vedtektene: /om/index.htm
http://www.nored.no/Redaktoerplakaten/Redaktoerplakaten
http://presse.no/pfu/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten/

Det du skriver her, overrasker meg. Jeg ser en helt annen praksis i Stortinget. Skulle en ta denne uttalelsen på alvor, kunne dere heller ikke ha medlemsmøter i partiene, og dere kunne ikke møte velgerne for å høre hva de mener. Sp var sterkt kritisk til saksbehandling i lukkede rom i forbindelse med kommunesammenslåingsprosessen. Hva tenker dere om åpenhet og forsvarlig saksbehandling nå?
Kan du ringe meg om dette? Jeg vil gjerne ha et intervju med deg.

Leite svarte dette samme dag:

Vi holder åpne medlemsmøter, gruppemøter og møter velgerne våre der de er for å høre deres synspunkter. Dette er tuftet på 100 % åpenhet. Mitt poeng er at den politiske debatten tas i kommunestyret, og ikke i media i forkant av møte.

Ellers syns jeg du burde ta til deg den direkte kritikken du fikk av Rådmannen på forrige formannskapsmøte.

Ut over dette har jeg ingen kommentarer til deg.