Sist oppdatert: 04.05.2017 22:04

Kjennelse om to uker

 

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

Onsdag 3. mai behandlet Valdres tingrett Håkon Rydland sitt krav om midlertidig gjeninntreden i stilling som rådmann i Sør-Aurdal kommune, inntil saka er avgjort.

 


Håkon Rydland og advokat Jostein Nordbø

 


KS-advokat Øyvind Gjelstad og ordfører Kåre Helland

 


Konstituert tingrettsdommer Roberto Bjøringsøy

 

Hedalen.no var til stede på tilhørerbenken, og vi fikk med oss advokat Jostein Nordbø sitt innledningsforedrag og første del av KS-advokat Øyvind Gjelstad sin tilsvarende innledning.


Nordbø, som er advokat for Håkon Rydland, brukte tid på å gå gjennom det som hadde skjedd fra Rydland var i kontakt med kommunen om å søke jobb, til han ble oppsagt av et enstemmig kommunestyre 9. mars. Mye av dette er kjent fra tidligere medieoppslag.


Den første delen av Gjelstads innledning, var viet jus. Han var klar på at Sør-Aurdal kommune mente at kravet om midlertidig forføyning måtte avvises.

 

Prosesskriv
Begge parter hadde utarbeidet omfattende prosesskriv, og mye av tiden gikk med til å dokumentere påstander. Kommunestyrets vedtak om oppsigelse stod sentralt i prosesskrivet KS-advokaten viste til.

 

Innenfor eller utenfor?
Partene var ikke enige om oppsigelsen av Rydland hadde skjedd innenfor eller utenfor prøvetiden. Én av utfordringene når dette skulle beregnes, var at prøvetiden på seks måneder ble forlenget. Rydland var sykmeldt i to perioder høsten 2016. Nordbø la vekt på at Rydland hadde jobbet mens han var sykmeldt, og at dette burde telle med. Gjelstad viste til at slikt arbeid ikke var dokumentert på rapporter NAV skal ha, og mente det var svært uheldig at kommunens øverste leder kunne opptre slik.

 

Nye momenter
I retten kom det fram at det har vært konflikt mellom assisterende rådmann, Karin Stegarud, og Håkon Rydland. Rydlands advokat opplyste at Stegarud ikke var til stede da man brukte en hel dag på å gå gjennom investeringsbudsjettet.
 

Skriftlig kommunikasjon mellom varaordfører Trine Adde Hansebakken og Rydland, samt mellom Rydland og tjenestelederne Inger Randi Islandsmoen Kleven og Anne Kirsti Sørumshaugen, ble av Nordbø lagt fram som eksempel på godt samarbeidsklima. Det samme ble forsøkt dokumentert gjennom opplesing av e-poster fra gruppeleder Arne Leite (SP) til Rydland etter kommunestyremøtet i desember 2016. Her antydet bl.a. Arne Leite at Hedalen.no, som man ikke var fornøyd med, burde klages inn for PFU.


Detaljnivået var på plass. Kommunen uttalte i sitt prosesskriv at en regning for parkering på 90 kr, måtte regnes som privat forbruk. Norbø tilbakeviste dette ettersom regningen var knyttet til et KS-kurs på Hamar, hvor for øvrig hele ledergruppen deltok. Han la til at han ikke kunne se at det var grunnlag for å si opp Håkon Rydland verken i eller utenfor prøvetiden.


Det siste utsagnet ble imøtegått av Gjelstad, som blant annet grunnga dette med at oppsigelsesvernet ikke er så sterkt for ledere som for andre arbeidstakere.

 

Vitner
Håkon Rydland førte to vitner, ordfører i Vestre Slidre, Eivind Brenna, og skogbrukssjef Arild Haglund fra Sør-Aurdal. Disse fikk ordet på tampen av en lang dag i retten. Kommunenens advokat bad om at retten måtte avvise disse vitnene, men ble ikke hørt.

 


Eivind Brenna og Arild Haglund


Vi har spurt Haglund om hva han la vekt på, og gjengir svaret han ga på e-post:

13. desember 2016 inviterte rådmann Håkon Rydland alle hovedtillitsvalgte til en møterunde for å komme fram til en felles forståelse rundt driftstilpasninger og administrativ organisering. Dette ble utelukkende positivt mottatt av oss tillitsvalgte (jeg representerer organisasjonen Naturviterne (under Akademikerne).

Møterunden endte opp i et felles referat og omforenet presentasjon for formannskapet den 24. januar 2017. Jeg opplevde bare positivitet under møterunden og møtet med formannskapet.

Etter mitt syn viste Rydland forbilledlig lederskap ved å etablere et tillitsfullt samarbeid med de ansatte ved sine organisasjoner. For å oppnå vesentlige organisasjonsmessige endringer (les: forbedringer) så er en jo helt avhengig av å ha de ansatte i ryggen.

Opplegget til Rydland var helt i overensstemmelse med Sør-Aurdal kommune sitt delegasjonsreglement side 39 som fastslår at «Formannskapets rolle som personalutvalg tydeliggjøres, gjennom aktiv behandling / drøfting av prinsipielle personalrelaterte saker med jevne mellomrom, minimum en gang hvert halvår».