Sist oppdatert: 18.11.2017 21:16

Frimodige ytringer hilses velkommen!

  Ordfører Kåre Helland hadde sist uke ytringen "Et pust i nakken" på Hedalen.no. Frimodige, saklige ytringer hilses velkommen i denne nettavisa. Vi håper at flere politikere kan møte sine velgere og andre til åpen og fri debatt – også utenom tiden listekandidater stiller til valg.

Både pressen og folkevalgte må tåle kritikk. Sensur ønsker vi ikke. Kritikk kan være tung å bære, men den kan også gjøre oss klokere og mer opplyste.

På 17. mai hyller vi grunnloven vår. Den er vårt felles eie uansett hvilket livssyn og hvilken politisk oppfating vi har. § 100 handler om ytringsfrihet. Vi gjengir hele paragrafen:

Ytringsfrihet bør finne sted.

Ingen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer og budskap med mindre det lar seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse. Det rettslige ansvar bør være foreskrevet i lov.

Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver. Det kan bare settes klart definerte grenser for denne rett der særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser.

Forhåndssensur og andre forebyggende forholdsregler kan ikke benyttes med mindre det er nødvendig for å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra levende bilder. Brevsensur kan ikke settes i verk utenfor anstalter.

Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer. Det kan i lov fastsettes begrensninger i denne rett ut fra hensyn til personvern og av andre tungtveiende grunner.

Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale.

Både lokalpresse og rikspresse har det siste året hatt flere kritiske oppslag om politiske og administrative forhold i Sør-Aurdal og Valdres. Flere politikere begynner å se at deler av kritikken ikke har vært grunnløs. Det lover godt. Vi forventer at våre folkevalgte i sin maktutøvelse retter seg etter de lover og regler som gjelder for deres virke.