Sist oppdatert: 12.04.2018 13:22

Rådmannen oppretter styringsgruppe

 

ARNE HEIMESTØL

Oppslaget er oppdatert etter ny informasjon fra Stig Solbrekken.


Etter det Hedalen.no erfarer, har rådmann Haakon Boie Ludvigsen opprettet en styringsgruppe som skal arbeide videre med samspillsprosessen knyttet til Sør-Aurdalshallen.

 

Gruppa har etter det vi erfarer, følgende sammensetning:

Rådmann Haakon Boie Ludvigsen
Tjenesteleder for oppvekst og kultur Inger Randi I. Kleven
Verneombud Bjørnar Dalen
Ordfører Kåre Helland
Plansjef Svein Granli
Bygningsingeniør Oddleiv Juvkam

Tjenesteleder teknisk drift Hans Solbrekken Ruud

Formannskapet er vedtatt som byggekomité
6. desember 2016 vedtok kommunestyret at formannskapet skal fungere som byggekomité for Sør-Aurdalshallen inntil prosjektet er ferdigstilt

Administrasjon og politikk
I sak 007/18 vedtok formannskapet følgende:

1. Det settes i gang samspillsfase om Sør-Aurdalshallen, for å avklare mulige innsparinger og en mest mulig reell pris for prosjektet. Samspillsfasen må avsluttes raskt om ønsket retning mot fastsatt ramme ikke oppnås.

2. Det kalles inn til ekstraordinært kommunestyre når nødvendige avklaringer er gjort i forhold til anbud. Her må eksakte rammer legges til grunn. I saken må administrasjonen skissere ulike løsninger rundt byggets innhold og fasader. Totale økonomiske rammer som både tar hensyn til fremtidige FDV kostnader,
finanskostnader og andre relevante forhold i tilknytning til bygget og kommunens økonomiske situasjon må beskrives.

3. Samspillfasen kan ikke binde kommunen til å måtte gå videre med prosjektet. Endelig vedtak om fremdrift/oppstart fattes av kommunestyret.

4. Byggekomiteen kalles inn når det er behov for avklaringer av prinsipiell karakter.

5. Avklaringer i dette vedtak må enten ende opp i at opprinnelig fremdriftsplan kan holdes, eller at prosjektet avvikles snarlig.

Når får kommunestyret saken?
Fredag 6.4. sendte Hedalen.no følgende e-post til rådmannen, med kopi til ordfører Kåre Helland:

Flere er spente på når det blir ekstraordinært kommunestyremøte om Sør-Aurdalshallen. Hva er status i denne saken nå? Hedalen.no ønsker å lage et oppslag om saken.

Hedalen.no har ikke mottatt svar på denne henvendelsen.