Sist oppdatert: 21.02.2018 19:46

Møteoffentlighet

 

6. desember 2016 vedtok kommunestyret at formannskapet skal fungere som byggekomité for Sør-Aurdalshallen inntil prosjektet er ferdigstilt. Både Fylkesmannen i Oppland og Norsk Presseforbund mener at denne komiteens møter skal være åpne.

 

 

Da bygningsingeniør Oddleiv Juvkam torsdag 8. februar orienterte formannskapet om den siste budsjettsprekken på Sør-Aurdalshallen, krevde Svein Gunnar Huset (Sp) at byggekomiteen straks måtte komme i funksjon.


Flere møter
Etter det vi kjenner til, har komiteen allerede hatt ett møte, og det neste skal gjennomføres to timer før kommunestyret har sitt møte torsdag 22.2. Ingen av møtene er annonsert på kommunens hjemmeside, og møtebok fra siste møte er heller ikke offentliggjort.


Fylkesmannen
– Ettersom byggekomiteen i Sør-Aurdal er identisk med formannskapet, må vanlige regler i kommuneloven følges, sier Jo Haugen i juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Oppland til "Valdres" onsdag.

 

Norsk Presseforbund
– Dette er jo et organ på linje med et folkevalgt organ, som blir styrt etter paragraf 31 om møteoffentlighet i kommuneloven, sier generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforund til samme avis.

 

Lovgrunnlag
Her gjengir vi § 31 i Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven):

 

 
 1. Enhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte organer.
   
 2. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det foreligger lovbestemt taushetsplikt.
   
 3. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold.
   
 4. Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til personvern krever det.
   
 5. Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt offentlig innsyn etter lov 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) dersom de hadde stått i et dokument.

 

Paragraf 30 i kommuneloven slår fast at folkevalgte organer behandler sine saker i møter, og at det skal føres møtebok over forhandlingene. Dersom det treffes avgjørelse om at et møte skal holdes for lukkede dører, skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå.

 

Fylkesmannen grep inn
I forbindelse med Rydland-saken fikk Sør-Aurdal kommune 11. mai 2017 brev fra Fylkesmannen i Oppland. Her leser vi blant annet dette:

Fylkesmannen vil allikevel påpeke at det er avdekket at kommunen ikke har fulgt saksbehandlingsreglene for folkevalgte organer med hensyn til kunngjøring av møter og føring av møtebok. Fylkesmannen forutsetter at kommunen vil endre praksis og overholde reglene framover.

 • Les hele brevet her.