Sist oppdatert: 03.02.2018 18:34

Sør-Aurdal KrF svarer

 

Tirsdag 30.1. publiserte Hedalen.no oppslaget Brudd på egne, vedtatte prinsipper forverrer kommuneøkonomien. Vi utfordret gruppelederne til å svare på to spørsmål. Her er svaret vi har mottatt fra Harald Liodden, Sør-Aurdal KrF:

 

  1. Tegner Hedalen.no et korrekt bilde av sentrale elementer i kommuneøkonomien i Sør-Aurdal?

Tallmaterialet som er hentet fra kommunens økonomiplan, må man jo kunne stole på med de forutsetninger som ligger bak tallene.
Det vil jo alltid knyttes usikkerhet om fremtidig rentenivå, inntektsoverføringer fra staten osv.

Fylkesmannens betraktninger rundt sunn kommuneøkonomi virker relevant og fornuftig. Hedalen.no påpeker at kommunen i sin
økonomiplan avviker noen av prinsippene som ble vedtatt av kommunestyret i 2014. Dette er helt korrekt.

  1. Hvilke tanker har gruppene om den økonomiske situasjonen kommunen går inn i nå?

Vi i KrF mener at kommunen løper en usikker økonomisk fremtid i møte på grunn av nye store låneopptak og økede driftsutgifter, ikke
minst knyttet til Sør-Aurdalshallen. Usikkerheten ligger i hovedsak i hvordan lånemarkedet vil utvikle seg, altså utgiftssiden.
Inntektssiden består i hovedsak av skatter og statlige overføringer. Begge disse er avhengig av at vi greier å opprettholde sysselsetningen og bosetningen i kommunen.

Utviklingen så langt gir ikke grunn til optimisme. Tatt i betraktning denne situasjonen fremmet KrF et alternativt forslag til rådmannens forslag i hallsaken, nemlig å redusere hallen til 2/3 størrelse,
dette for å få ned byggekostnadene og ikke minst redusere driftsutgiftene. Dette forslaget fikk bare fire stemmer. Flertallet gikk inn for «å gi full gass» som det ble uttrykt.

Fremtiden vil vise om dette fører til at kommunen økonomi havner «i grøfta».

For Sør-Aurdal Kr.f.
Harald Liodden